ƏĞILON BAXŞƏ

tol ziv22012501

Tolışə zıvonədə əğılə şeron

Ardını oxu...

Aysu Fuadikinə ŞİNƏ MO

fuadikinə

Aysu Fuadikinə

 

Ardını oxu...

İLHAM İLHAMİ

İlham İlhami 2

Əğılə şe'ron

Ardını oxu...

SEVİNC FUADİKİNƏ

sevinc

Millət mıni məsdəni ki, məsdəni

 

Ardını oxu...

Pərviz Dədəcanov KƏCƏLƏ NƏĞIL

Perviz Dedecanov

Kəcələ nəğıl

 

İli hestbe, ili nıbe ğərəz Xıdo hiç ki nıbe. Qıləy Kəcələ hestbe. Im kəcələ şı viyə do bəşədə boştəro lonə tümo kardəşbe, haft qılə balə pevatəşbe. İ rüj rıvos çığıno dəvardeyədə vindedə ki, kəcələ doy bəşədə nıştə. Rıvos dəmandedə ıştə dümi bəy dəsüye. Kəcələ ımi vindedə, rıvosiku xəbə səydə:
- Rıvos jəqo ço kardedəş?
Rıvos damə bedə, votedə:
- Im viyə do çımıne, mı kaştəme. Isətən deştə dümi əy bıredəm.
Kəcələ bino kardedə bəy lovə karde:
- Xosə rıvos, mı bı doədə boştəro tümo kardəme, çımı balon iyon, boy, jıqo məkə, bəbolim.
Rıvos bə kəcələ votedə ki, detınə i qılə şərtım heste, çımı votəy bıkoş ım viyə do nibəbırem. Kəcələ votedə, bıvot ıştə şərti. Rıvos votedə:
-Doy bıbırom ıştı balon həmə ebəqınen, azən bahardem. Boy tı jıqo bıkə. De xoşi ıştə balono qıləy şodə bəhəm, beşom bışom.
Kəcəıə məcbur bedə, ıştə balono qıləy doydə bə rıvosi. Rıvosən ım balə hardedə, beşedə şedə.

ketili mela
Maştə kəcələ vindedə ki, rıvos ijən omə ıştə dümo dəsüyedə bə viyə do. İjən məcbur mandedə qıləy balə doydə bə rıvosi. De jıqonə iərən kəcələ vindedə ki, i qılə balə mandəşe. Şivən peş kardedə, bəmedə. Bı vaxtədə qıləy siyo çəy bəmə sədo məsedə, omedə çı kəcələ tono xəbə səydə:
- Kəcələ, bətı çiç bə jıqo bəmedəş?
Kəcələ bəme-bəme bəştə sə omə ğəziyə bəyro qəp jəydə, ıştə bəbe səbəbi votedə.
Siyo lo bəy votedə:
- Xok bəştı sə, əy tınış bə daste dəğandə. Əçəy təvəş ni, taştəş ni. Ha ıştə dümi dəsüo bə do, bıre əzıni.
Rıvos çəy sıxanon məsedə, bino kardedə ıştə dümi b viyə do rə-rə dəsüye ki, quya doy bıredə. Lo de kəcələ çəy səyku pəredə və bə Rıvosi votedə:
-Ha ıştə dümi bə do dəsü, ıştə i qılə balə bətı ədənim.
Rıvos rıkin bedə bə siyo lo votedə:
-Tıni bığətom zınqır-zınqır bəkardem, tı əvı bə sə dəğande.
Çə rüjiku kəcələ de lo düst bedə, həni i kərən bə rıvosi bovə kardedəni.

Nəğıli qəpəjən: Pərviz Dədəcanov

ƏĞILƏ ŞERON

Ali Nasir

Əğılə şe'ron

 

Ardını oxu...

Əğılon baxşə KÜƏZİNQİ NƏĞIL

quş

Küəzinqi nəğıl

Nəğıli-nəğıli pevaştə,
Osmoni qo dəvaştə.
Xansənəmi ləğı jə,
Penc dandonış arıştə.

Qıləy hestbe, qıləy nıbe. Ğərəz Xıdo hiç ki nıbe. Qıləy küəzinq hestbe. İ rüj ım küəzinq qıləy jeni kəy vədə nıştedə pidəşe ki, kamişi don bəhə. Jen küəzinqi ha tojınedə, küəzinq şedəni. Jenən kırtəğə ğandedə çı küəzinqi lınqi arıştedə. Küəzinq şıle-şıle karde-karde şedə bə qıləy co jeni həyot beşedə. Ə, jen əy vindedə, bəyro bəboləti omedəşe. Keəzinqi qətedə, bə kə bardedə, kəyku çəy lınqi epıştedə. Küəzinq çı jeni kəyku xəyli mandedə. Jeni əğılon de küəzinqi şin-şini hənə kardedən. İ rüj küəzinqi lınq çok bedə, jen çəy lınqi okardedə. Küəzinq pəredə şedə.
Çı ğəziyəku xəyli dəvardedə. İ rüj həmun jen ıştə həyotədə nıştəbən. Vindedə ki, küəzinqi tıkədə qıləy kıvüə donə, omə çəvon soədə nıştə Jen çı küəzinqi tono şedə. Küəziq ım kıvüə donə bə jeni dasti dılə noydə. Jen ım donə bardedə kaştedə. Kıvuə donə təğ jəydə, qıləy dıjdə kıvu vardedə. Küəzinqi lınqi arıştə jen çı hamsiyə jeni boğədə ım kıvü vindedə, omedə bəçəy kə, çəy əğılonku xəbə səydə:
-Im çı ğəsənqə kıvüye, çəy donə bəşımə ki doəşe?
Ğəziyə çoknə bə əğılon jəqoən bo hamsiyə jeniro qəp jəydən.
Vaxt təmom bedə, kıvü rəsedə. Jen kıvü çınedə vardedə bə kə. Kıvü poə kardeyədə çəy dıləo qıləy ğızıl beşedə. Jen ım ğızıli həvatedə ərbob bedə. Boştəro tojə kə dütedə.
Hamsiyə jen ımoni vindedə, küməzinqi qətedə çəy lınqi tojədən arıştedə. Ğəstonə vardedə bə kə çəy lınqi çok kardedə. Peşo küəzinqi vadoydə, əvən pəredə şedə.
Çı ğəziyəku tikəy vaxt dəvarde bəpeş həmun jen vindedə ki, küəzinq ijən omə çəy soə nıştə. Şoyşoy Vite-vite çı küəzinqi tono şedə. Vindedə, ha, küəzinqi bəyroən kıvüə donə vardəşe. Şoyşoy karde-karde kıvüə donə peğətedə, rərə bardedə boədə kaştedə.
Vaxt təmom bedə. Jen bə boğ omedə, ım kıvü çınedə bardedə bə kə. Əncəx çəy şoyşoy veən dəkəşedəni. Kıvü poə kardeədə çəy dıləo qıləy mor beşedə əy tıkınedə, əv mardedə.
Mor fırse-fırse şedə bə hamsiyə jeni kə, deçəy əğılon hənək kardedə. Jen bə kə omeədə mori vindedə tarsedə. Jıqo zınedə ki, mor əçəy əğılon bətıkıne. Peşo vindedə ki, ım mor bə qıləy reçinə kinə peqarde. Jen votedə:
- Mı tınım vinde, həni mor məbi. Tı boşi mor bedəş?
Kinə votedə:
- Az bo bevəcə odəmiro morim, bo çokə odəmiro reçinə kinəm.
Kinə çəvon kədə mandedə. Jen deştə xızoninə ico bə çokə rüjon rəsedən.
Osmono se qılə sef eqıni, qıləy çımı, qıləy çı nəğıləvot Şanisə nənə, qıləyən çı nəğıli bə ğələməstən Əli bıyə.

"ALƏM" 3 (3)

İBRAHİMXƏLİL FƏRZİYEV

İbrahimxelil

Bəmı məvotən

 

Ardını oxu...

ŞIMƏ IŞTƏ MOƏ ZIVONƏDƏ JURNAL HANDEDƏON?

15941245 1236093559789703 1944840145728071968 n

ŞIMƏ IŞTƏ MOƏ ZIVONƏDƏ JURNAL HANDEDƏON?

Bə moə zıvoni bə məhəbbət de insoninə ico bə dınyo omedə. Ə məhəbbət çı insoni ruhədə, conədə, xunədə bedə. Dınyo cəm bıbu, ım jurnali çı tolışə balə dasto səy nibəzıne. Çünki, ım jurnal çəy moə zıvonədəye!

İLHAM İLHAMİ

İlham İlhami 2

Əğılə şe'ron

Ardını oxu...

İLHAM İLHAMİ Əğılə şe'ron

İlham İlhami

İlham İlhami

Ovçi pişik
(təmsil)

Pişik vəşi mardəbe,
Dandonun tij kardəbe.
Votışe bığətom morə,
Nımandom az bekorə.
Dıştəş peğət itkə non,
Pebe peşe bə kə bon..
Oməy lınqə bəşonsə
Mande morə hılisə.
Morəş xəyli çəş karde
Oxoy hani əv barde.
Handəş vinde vəyədəy,
Vəyəpolu dodən bəy.
Çaxtə polu hardəbe
Hejo vəşi mardəbe...
In vaxt ıştə hıliko-
Morə beşe lonəko.
Peğətışe pişki non,
Başe bo bıştə balon.
Be non, be ov, təşiyan,
Pişik mande vəşiyan...

Bınışt, bəhə

Mədinə çiç vindedə,
Ğıç jedə bəy, hardedə.
Çəvisə yole Aşür,
Bəy votdə ki, ay beşür,
Bə ha mivə ğıç məjən,
Noxəş bəbeş tı ijən,
Çiçi ki, bahaş, bışışt,
Ovi jiyo əy eşışt,
Çəyko jəğo bəhə tı,
Ozo nıqıno bətı.

Bəmı hiç onıqardə

Həşiqardım kaştəbe,
Bəvim ov dəbastəbe.
Vaxt davarde, yolu be,
Də donənə bolu be.

Hoğo bə həşiqardəy,
Bəmı hiç onoqardəy!...

Sənət omütdəm

Dıştə pıə az,
Şıdəmon bə ko,
Pidənime ki,
Bımandom beko!

Çiç votdə, tıldəm,
Az bəyo vardəm,
Çəküş ya ki, mex-
Təvə tij kardəm.

Əv yolə ustoy,
Az çəy koməkçi,
Sənət omütdəm
Az çəykü har çi!

Çımı kafte

Bənə vəyü takardəşe,
Çımı sipi, kavüyə kafte.
Kəş eküdə osponədə,
Maşkədəne, pərəyş vaxte.

Don peşandom əv tık bəje,
Çə doniko ve şo bəbe.
Az nez bəşem, dümo bəşe,
Siyotıke, mırə çəşe.

Qardış baka, əv, bəpəre,
Pebəpəre, ebəpəre.
Hərəbaxtiş, çımı kafte,
Çoştə vaxte, pərəy vaxte.

Bıpər, bıpər, pərvoz bıkə,
Bə hırdənon, tı noz məkə.
Çımı şeron peğət bıpər,
Liki bandonsə barz bıkə!

Pencə şişə akış kabe

Pencə şişə akış kay,
Əli bə həvəsış vay.
Şişə piyoş şəkl kəşəy,
Xoş omən ın şəklon bəy.

Vaxt davarde kə taspəy,
Şişonko nəm, ak eməy.
Əli zəhmət şe hədər,
Bə xırtəş oməy ğəhər.

İtkə bəməy, sokit be,
Çə pencə vəykü pebe..

Əgər dəsüş bə şişə,
Dastı-nanqır ın ğədər,
Pencəsə şəkl əkəşi
Zəhmət bəşe bə hədər!

Zlmıstondə biyəş hay

Zımıstondə biyəş hay,
Cavidi vay-şivən kay.
Sancü əvış bırişe,
Larzəy, piçi bın dəşe.

Ğızməş rost be de bə çıl,
Bərk noxəş be ın əğıl.
Nıznəşe ki,çiç bıkə,
Tarsiko dılış təkə.

Doxtori darzən jəy bəy,
Çı ğızməkü perəxəy.
Biyəş nahay həni hiç,
Lozim noməy qamə piç!

Zınedə, əy bəhvaten
(Hecoş şe-şe ve bə şeer)

Yaman tərse,
Bozə bız.
Bə ro şeyo,
Kardə noz. 4-heca

Bərkış dahaştə,
Nadəki lınqon.
Şəş kilo bə bız,
Bə da kilo qon. 5-heca

Dı zünə dəkırındə,
Əvi qədəli Həsən.
Vıjor bardə, bəhvatu,
Imi dərəsdə, bızən. 7-heca

Çəmə sük

Çəmə sük ranqin-ranqe,
Ve ğəşənge, ğəşənge.
Joğo pıydə dik-diki,
Votdəş, generale ki!

Pipiqış sı-ğırmıze,
Lınqış dıroze, düze.
Vaxti zındə, handedə,
Lap bə carçi mandedə.

Bə co süki tık ğandə,
Çəmə soykü beğandə.
Dı külüki don hardə,
Çəvi balon çəş kardə.

Pişkun tarsdən çəykü, vay!
Əvoni bəje, kü bakay.
Vindəmon çəvi xəyri,
Sük layiqe bə şeyri!

Lüləpərım, məşi, məşi

Şerışon ve nıvıştə,
Lülə-lülə əpəri.
Tarsedəm ki, xoş nıvo,
Şerım bə lüləpəri.

Lüləpərım ta bıkə,
Sirı-sifəti ekə.
Şatı-şür əv bıpərı,
Vılə pəri edə, okə.

Lüləpərım, məşi-məşi,
Tı bə vılə boğ dəməşi.
Bə hırdanon nez boy, nez boy,
Məç bəjəmon bəştı çəşi!
"ALƏM" 1 (1) 2016

 

1 -dən səhifə 2

Əlaqəli xəbərlər