Dillər

"ALƏM" jurnali 11-minci nümrə nəşr bə

JURNAL11uz

Tolışə zıvonədə nəşr bə “Aləm” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnali 11-minci nümrə çapo beşə.


    TOLPRESS.AZ sayti bə “Aləm” jurnali redaksiyə doə mə’lumati istinod kardenə bə əhandon nəzə rosınedə ki, tolışə zıvonədə nəşr bə “Aləm” jurnali 11-minci nümrə çı çapo beşə. Jurnali ım tojə nümrən bənə dəvardə nümrə dı maddi prəblemon əloğədo ıştə vaxtisə di nəşr bə. Jurnali maştəku hələ ki, əncəx Boku şəhri Xəzər rəyoni Binə ğəsəbədə “Qlobus” məktəb ləvazimaton həvatə dükonədə səy bəbe. Jurnali bı nümrə həxədə bə əlovə məlumatonən jurnali redaksiyəku səycəğ bə əhandon bərosınemon.
Jurnalədə doxtor, ənıvışt-publisist Xodaşirin Cəbiyevi çı Masalli musiği tarıxi həxədə müsahibə, tarixçi Elnur Ağayevi çı Müzəffər Nəsirli folklorçünosəti həxədə nıvıştə məğalə, çı tədğiğotçi-tarıxçi İldırım Şükürzadə bə Ərkivoni ğələ iyən Lankoni oykonimon həsr bə nıvıştəyon, çı ənıvışt-tənğidçi Camal Lələlzoə bə şair Şahin Həmidi həsr kardə “Şahin Həmidi – Tolışə poeziyə tojə astovə” nomədə məğalə, “Eli odəm” rublikədə alim, ümumi zıvonşünos, filologiya elmon doxtor, prəfessor, Əməkdo müəlim Əbulfəz Rəcəbli barədə mə’lumaton, filologiyadə fəlsəfə doxtor, AMEA Nəsimi nomədə Zıvonəti İnstituti “Monitorinq” şebə elmi koəkə Rasim Heydərovi bə Tolışə zıvoni həsr kardə məğalə, V. Mirzəyevi bə tolışə zıvoni aid “Çe ya çe?” nomədə məğalə, “Ğəhrəmonon əbədi jiyedən” rublikada çı şəhid ğəhrəmonon- Lik rəyoni Rıvarü diku bə Səxavət Hacıyev və əslən Lik rəyoni Mondiqo diku bə Əsgər Əliyevi bioqrafiyə və jimononi həxədə mə’lumaton, “Ədəbi tərcümə” rublikada çı Sə’di Şirazi “Vılıston” (Gülüstan”) əsəriku, M. Ə. Sabiri, M. H. Şəhriyari R. Rza bə Tolışə zıvon tərcümə bə şe’ron, Boku şəhri Binə ğəsəbə E. Şəmiyev nomədə 149 nümrəynə məktəbi 5-minci sinfi şogird Şamxal Ağayevi, 4-minci sinfi şogird Ayxan Ağayevi iyən 7-minci sinfi şogird Qoşqar Babazadə tərcümə kardə şe’ron, “Nəsr” rublikədə çı ənıvışt Aytən Eyvazoni “Şaturi əfsonə”, Qıyə Tolışi “Ağılmandə hə”, Yalçın Huseynli “Gölməçə” hekoyəon, bo əğılonro çı şair Habil Nokomi “Kübızi nəğıl”, “Poeziya” rublikədə şair Bəxtiyar Rüşin, Nəriman Azəri, Şərafəddin İlkin, Fuad Mondiqovıj, Baladdin Veşo, Aytən Eyvazon, İlqar Tolış Məmmədov, Şəhriyar Məcid, Yusif Likibandonıj, Yusif Rəhimli, İldırım Əsgərzadə, Aqşin Dadaşzadə, İzzətəli İsmayılov, Teyyub Gendovlu (Məmmədov), Vüqar Həmati iyən Pərviz Həkimovi şe’ron dərc bən.
TOLPRESS.AZ

Əlaqəli xəbərlər