Dillər

“ALƏM” JURNALİ 13-Cİ NÜMRƏ ÇAPO BEŞƏ

Clip_5.jpg

TOLPRESS.AZ bə “ALƏM” jurnali redaksiyə doə məlumati istinod kardenə bə əhandon nəzə rosınedə ki, Tolışə-Tırkə zıvonədə nəşr bə “Aləm” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnali 13-cü nümrə çapo beşə. Jurnalədə tolışə tarıxiku, ədəbiyatiku, mədəniyətiku, şəxsiyətonku təbiyətiku iyən co iyəndısə marağinə nıvıştəyon, məlumaton dərc bən. Bə hürmətinə əhandon nəzə rosınedəmon ki, maştənəku jurnali Bokuədə Xəzər rəyoni Binə ğəsəbədə “QLOBUS” məktəbə ləvazimaton həvatə məğəzinədə (mobil, tefon: 0507666681), Ostoroədə jurnali müxbir Alim Hacızadəku (mobil, telfon: 0505749500), Masalliədə jurnali müxbir Yusif Rəhimiku (mobil, telfon: 0556067603) peğəte bəzneşon.

Əlaqəli xəbərlər