Dillər

BALOĞLAN ƏŞRƏFOV

baloqlan eşrefov

Baloğlan Əşrəfov

 

Baloğlan Əşrəfov 1951-nə sori oktyabrə manqi 8-də Masalli rəyoni Bədəlon diədə bə dınyo omə. 1968-nə sorədə Bədəlon diədə miyonə məktəbi orıxınenə i vaxtədə Masalli rəyoni 7 sorlığ müsiqi məktəbədə fəaliyət nişon doə 5 sorlığ tar kursi orıxıniyəşe. 1978-nə sorədə ADU-İ filologiya fakültə sə karde bəpeş 5 sor diədə müəllim ko kardəşe. 1971-nə sorədə Azərbaycani rədiyoədə dəvoniyə bə "Turac təranələri" rədio olimipiada ğalib bə. 1974-nə sorədə dəvoniyə bə "Zəhmətkeşlərin və gənclərin ümumittifaq festivalı" nomədə ümumittifaq festivalədə qalib bə və həmun festivali diplom bəy şəxsən Şövkət Ələkbərova təğdim kardəşe.
İslam Rzayevi ansanblədə ko kardə vaxtonədə Baloğlan müəlim Azərbaycani həmə rəyonon vıjə-vıjə nəvə, ıştə xəlxi vədə çıxış kardəşe. 1989-nə sori Bş Əşrəfov deştə hozo kardə "Şəhriyar (Az.Konserti tərkibədə) ansanbli çı Boku həmə yolə kənsert səlononədə kənserton doəşe. Bı kənsertonədə əy ıştə moə zıvonədə mahneonən handəşe.
Dınyo ve dəvlətonədə- Türkiyə, İraq, Almaniyə və MDB həmə yolə şəhronədə de kənsert proqramonnə şıxış kardəşe. İraqədə Babilistan festivalədə iştirok kardəşe. Baloğlan müəlimi həxədə "Səsi quran sədasıdır" kitobədə yolə sənətkoon ıştə müsbət, çokə fikon votəşone.
B.Əşrəfovi "Yuxuma gəl", "Anam mənim", Tanrıdan diləyim ol" və s. kompakt audio, video diskon bə müsiqi piyəkəson ixtiyor doə bə. 1982-nə sorədə bə "İstedadlar axtarırıq" kənsert müsabiqə laureat nomi, 2007-nə sori bə "Azərbaycanın əməkdar artisti" nomi loyiq vində bə.

Əlaqəli xəbərlər