Dillər

ARİF QƏMBƏROV - Muğami usto

ARİF

Muğami usto

 

 

Qəmbərov Arif İsmoyili zoə 1972- nə sori fevralə manqi 12-də Liki rəyoni Siyov diədə bə dınyo çaş okardəşe. 1980-nə sorədə bə Siyov di miyonə məktəbi iminə sinif şə. Arif müəlimiku əğıləti vaxtiku bə musiqi, bə muğam sənəti xüsusi qıləy həvəs bə. İminə kərə 4-nə sinifədə handeyədə məktəbədə Səməd Vurğuni "Vaqif" əsəri əsasədə tamşo hozo kardeəyədə Arif müəlimən bə səhnə dəvət kardə bedə. Çünki diyədə, məktəbədə har kəs zınedəbe ki, çəy ve çokə sədo hestışe. Sənətko "Sarı bülbül" mahne ve yolə məharətinə ifo kardedə və tamşo kardəkəson rəğbəti ğəzənc kardedə. Çımi bəpeş, bəbe vote ki, məktəbədə dəvoniyə bə hiç tədbir, məclis be Arif dəvoniyə bedəni.
1986-nə sorədə, 6-nə sinifi orıxıne bəpeş ailə vəziyətinə əloğədo bə Boku küç kardedə. Bə Boku ome bəpeş Mərdəkan qəsəbədə H. Z. Tağıyevi nomədə bə 123 nümrəynə məktəbədə ıştə təhsili dəvom kardəşe. Məktəbədə müəlimon çəy ve yolə istedadi soyb be şohid bedən və məktəbədə dəvoniyə bə həmə tədbironədə əy mütəmadi dəvət kardedən. Həmun vaxtonədə Arif müəlim həmən musiqi dərnəkonədə hande bino kardedə. Vəyo ustad xanəndə Zahid Quliyeviku dərs səydə. Miyonə məktəbi orıxıne bəpeş bə Azərbaycan Devlət Muğam Teatr studiyə muğam sinifi ğəbul bedə. Vəyo ustod xanəndə, əməkdo müəlim Nəriman Əliyevi sinifədə bə dərs səy bino kardedə, həmən məhrum ustod sənətkoon, karifeyon Söhkət xanım, İslam Rzayev, Aqil Məlikov və co sənətkonko muğami sıron omutedə.
Arif Qəmbərov 1990-nə bə sorədə hərbi xıdmət sədo kardə bedə. 1992-nə sorədə hərbi xıdməti orıxıne bəpeş tojədən ıştə sənəti dəvom kardedə. Təhsili orıxıne bə peşo "İstedadlar sorağında" nomədə dəvoniyə bə muğam müsabiğədə iştirok kardedə. Peşo xəlxi artist İslam Rzayevi əy bə Azərbaycan Devlət Muğam teatr dəvət kardedə. Arif Qəmbərov vəyo solist benə bərobər həmən telviziyədə, kəsnsertonədə, qastrol səfəronədə iştirok kardedə. 2003-nə sorədə əv, bə Boku şəhri Xəzər rəyoni Binə ğəsəbədə 24 nümrəynə 11 sorlığ əğılə musiqi məktəb müəlim dəvət kardə bedə. Tosbə ım rüjnəni rüj həmun məktəbədə ıştə pedəqoji fəaliyəti dəvom kardedə. 2016- nə sorədə Arif müəlimi "Vətən" nomədə muğamon və təsnifonku ibarət disk beşə. Bəştə bı iminə disk əy dı qılə ıştə moə zıvonədə, tolışi zıvonədə muğam daxil kardəşe.
Arif Qəmbərov bə bılındə səviyədə tələbə hozo karde qorəş ve fəxri fərmonon loyiq vində bə. Çəy tələbon Bülbül, Xan Şuşinski nominə dəvoniyə bə müsabiğonədə iştirok kardəşone və ğalib bən. Çəy tələbon həmən Azərbaycaniku kənoədə dəvoniyə bə müsabiğəonədə iştirok kardəşone və kardedən.

Əlaqəli xəbərlər