Dillər

Şəhid Pəncəli Teymurov

Pəncəli Teymurov 1

Teymurov Pəncəli Nurməmmədi zoə 1981-nə sori martə manqi 24-də Ostoro rəyoni Əzərü diədə bə dınyo çaş okardəşe.

1986-1998-nə soronədə Ostoro rəyoni Əsğənəkan (Asxanakəran) di tam miyonə məktəbədə təhsil səşe.
1999-nə sorədə Ostoro rəyoni Hərbi Komisarəti tərəfo bə həğiği hərbi xıdmət sədo kardəbə və əv ıştə hərbi xıdməti orıxıne bəpeş, dıştə dılipiyəy hərbiyədə mandə, 17 sor bə vətəni dı vicdoninə xıdmət kardəşe və gizir rütbə səşe.
Şəhid Pəncəli Teymurov 2016-nə sori aprelə manqədə Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttədə şə ğızğınə canqədə bənə ğəhrəmoni canq kardəşe, şəhid bə və apreli 16-də Ostoro rəyoni Əzərü di ğəvıştonədə dəfn kardəbə.
Hərbi xıdmətədə beədə dı müxtəlif medal, mıkəfatonnə təltif kardəbə Pəncəli Teymurov ıştə ən yolə mıkəfatış 2015-nə sori iyunə manqi 24-də səşe. Əv dı Azərbaycan Respublikə Prezidenti sərəncominə bə "İgidliyə görə" medali loyiq vindəbə.
2016-nə sori apreli canqonədə nüşo do ğəhrəmonəti, sücaəti qorəş, marde bəpeş dı Azərbaycan Respublikə Prezident İlham Əliyevi sərəncominə dı "Vətən uğrunda" medalinə təltif kardəbə.

XIDO RƏHMƏT BIKƏ!

"ALƏM" jurnal N;8 2017

Əlaqəli xəbərlər