Dillər

ŞAHMİRZƏ TOLIŞƏXUN-SIXANİ USTO

IMG 1344

Mehdibəy Səfərov

 

Tolışi poeziya həvəskon bə şair Şahmirzə Tolışəxuni nomi çok bələdin! Şahmirzə muəlim həlimə inson, ləyoğətinə şəxsiyyət, mehribanə valideyn, zərfətəkə, Tolışi zıvonədə sıxani usto, etiborinə dust, vətənpərvərə avlod, mənəvi dınyoj zəngin bə, qıləvıjnə ruşinfikbe!

    Ş. Tolışəxun 1955-nə sori iyulə manqi 10-də çı Liki rəyoni Vizəzəmin diədə moəmo bə. Vəyjən miyonə məktəb sə kardə. Nuperəsə vaxtonku bə dınyo ədəbiyyati, poeziya, əlaxusus bə Tolışi ədəbiyyati, poeziya yolə marağış bə. Bə kitobon piyemoni əvıj bə Boku Dövlət Universiteti biblioqrafiya-kitobxona fakultəj varde, bekarde... Dı çokə ğıyməton əvrəj sə karde. Hələ universitetədə təhsil səy-səy, cıvonə Şahmirzə ıştə doğma di-çı Vizəzəmini Mədəniyyətə kəy direktorəti vəzifədə bə ko binoj karde. Lap sıftəku Şahmirzə muəlimi bı vəzifədə iyəndısə marağin, ve xosə tamşon, dı cəmati iştiraki mədəni tədbiron dəvoni; dı həzo soron xalqi jiemonədə qırdə bə folklorə, sənətkoə nımunon, ğədimə raxson, hənəkon, musiqion, halolon, qoduşə, bicorə, dıvenə mahneon qırdə əkəy, çı xalqi xosə idonədə, şoy-voyə rujonədə əvoni bə səhnə ənəy, sənibəton bəştə xalqi yod dənəy, təğdım əkəy. Tosbə im rujnə ruj; tojə soronədə, Kulə şəvonədə, Nəvuzə idonədə, şoy-şotkomonədə Şahmirzə Tolışəxuni bə tamşo noə kütləvi teatrə səhnon çı tamşoəkon yodo beşənin! Bəştə xalqi-bə Tolışi mental irsi, milli-mənəvi hestemoni ve yolə piyemonıj bə Şahmirzə Tolışəxun ıştə məholi ictimai koyonədə, xəy-şəronədə aktiv iştirak, bə cəmati dastoj omə koməkon əkəy. Mənəvi dınyoj ve zəngin bə ım xosə ruşinfikə inson bə cıvonon çokə məsləhəton, düzə ron nışon doə mudrikə sıprişbe!
Şahmirzə muəlim cıvonə vaxtonku jıqo, dı “ Şahmirzə Tolışəxun” ləqəbi Tolışi zıvonədə ve mukəmmələ şeronış nıvıştə. Çəy qa dı məhəbbəti, qa dı zərfəti, qa dı fəlsəfi noton bə ğələm sə mukəmmələ poeziya nımunon, ləğləğon Tolışi ədəbi muhitədə məxsusi vırəjon qətə. Iştə jiemonıj bəştə xalqi zıvoni, ədəbiyyati, mədəniyyəti, folklori, adət-ənənon, iyən co milli-mənəvi sərvəton rostbemoni, təbliği, hifz karde həsr kardə şair Ş. Tolışəxun ıştə ofayamoni vıl okardə vaxti - 59 sinədə bə Xıdo rəhmət şe... Şair dosə umri oxi ıştə doğma diədə-Vizəzəminədə jiyəy, koj karde, fəaliyyətıj nışo doy!
15870894 1624576141181771 1818831701 n

Şahmirzə Tolışəxun

Şahmirzə Tolışəxuni cismi əmənış tərk karde. Əçəy ruf, xosə mubarəkə xatirə çəmə xalqi – çı ğədırzınə tolışon dılədə əbədi bəjiye! Şairi Tolışi zıvonədə bə ğələm sə, ha sətirədəj ıştə el-oba de sofə piyemoni, de yolə hurməti tərənnomış kardə! Hiç şubhəmon ni ki, Xıdovandə-Aləm bo Şahmirzə Tolışəxuni vəşti pen sədə vırəj co kardə! Çumçıko, bənə Şahmirzə be təmənno, dıli-sıxto bəştə xalqi zıvoni, mədəniyyəti, boçəy milli-mənəvi hestemoni xidmət kardə ləyoğətin, pokə avlodon hejo çı Xəlləği-Aləmi nəzəri jiədə bedən, İnşallah!
Xıdo tıni rəhmət bıkə, Şahmirzə Tolışəxun!
Çı Tolışi mərd, istedadin, şəxsiyyətin, ruşinfik, zərfətinə zoə!

Mehdibəy Səfərov
"ALƏM" N:1 (1) 2016

 

Əlaqəli xəbərlər