Aşıqlar Birliyinin sədrindən Prezident İlham Əliyevə MİNNƏTDARLIQ...

Meherrek-Qasimli-15012018.jpg

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

Möhtərəm cənab Prezident!

XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında, çoxəsrlik şifahi sənət ənənələrinin yaşadılmasında və milli folklor xəzinəmizin daha da zənginləşdirilməsində böyük xidmətləri olmuş Əməkdar İnsənət Xadimi Aşıq Şəmşirin anadan olmasının 125 illiyinin qeyd edilməsi haqqında 2018-ci il aprelin 2-də imzaladığınız Sərəncam çoxsaylı aşıqlar və sənətsevərlər tərəfindən böyük minnətdarlıq hissi ilə qarşılandı. Son illərdə mədəniyyətimizin digər sahələri kimi, aşıq sənətinin də inkişafına göstərdiyiniz daimi diqqət və qayğının əyani təzahürü olan bu sərəncam görkəmli ustad sənətkar Aşıq Şəmşirin xatirəsinə böyük ehtiram olmaqla yanaşı, eyni zamanda, Sizin bütövlükdə ozan-aşıq mədəniyyətinə verdiyiniz yüksək qiymətdir.

Ardını oxu...

Zeynəb Xanlarova ilə bağlı 60 illik SİRR AÇILDI – VİDEO

Zeynab-xaaa.jpg

Əməkdar artist, xanəndə Süleyman Abdullayev tələbə yoldaşı dünyaşöhrətli sənətkar, xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə bağlı maraqlı faktlar açıqlayıb.

Ardını oxu...

SEVİNC HEYDƏROVA "Tolışə zıvon"

Clip.jpg

Sevinc Heydərova çı şair Nəriman Tolışi "Tolışə zıvon" şe'ri ifa kardedə

Ardını oxu...

Azərbaycanlı ifası ilə münsifləri heyran etdi – VİDEO

Screenshot_1-3.jpg

NTV telekanalında “Sən supersən!” beynəlxalq televiziya mahnı layihəsi davam edir.

Layihədə MDB-dən olan uşaqlar iştirak edir.

Ardını oxu...

TOLIŞİ ZIVONİ HƏXƏDƏ MALXULON

11081185 790483664360178 6697863013337243748 n

İ kərə çəmə qədə tolışə bıyondə qıləyni mıku parsəy ki: “mamu, tırki zıvonədə de ı hərfi sıxan bino bedəni, əmo əlifbodə yolə I hərf heste, ın yolə I hərf bə çiçi lozime?”, marağinə parsbe, bəpe çı parsi cəvobi jıqo doəmbəy ki. çəmə cıvonə boli çı cəvobiku rozi bımando. Votme: “biləma, əlifbo soxtəkəson har çi fiki kardedən, ısət az bıvotom ki, ə yolə I hərf bo 2-3 qılə sıxani qornə əlifbodəye, tı çımı cəvobiku rozi əmandniş, əmo az bıvotomon ki, yolə I hərf əlifboədə bo Irtış, Issıkkul nomon nıvıştero oqətə bə, hisob kardedəm tı çımı cəvobiku rozi mandiş, har hərfi ıştə vırəş heste”, çəmə cıvonə bırə çımı çı cəvobiku ve-ve rozi mande....

Tolışi cıvonon

Xıdo bərəkətdə bə çəmə cıvonon, tolışəti roədə xəyli dast-poçə jəydən, peş “Hirkon TV” “Aləm” jurnali beşe co aləme, şımə ım dastqirəti mıni ve şo kardedə, əqəm cıvonon bə tolışəti oqarde ro qətəşonbusə - ım prosses həni nibəmande, İnşallah ki, çimiku jəqoən çəmə cıvonon de jıqo-jıqo şoyə xəbon əməni hejo şo bəkarden. Əmmo, çımı bə cıvınon kali iradonım heste. Isət tolışi ədəbi zıvoni ovc be şələ yolə poə şımə amonsə eqınedə, boənən bə ədəbi zıvoni ğaydon riayətkəmon, çımınən əsl Likije, əmo vindedəşon ki, az bənə kali likijon “pəsım gin bə” nıvıştedənim, çumçiko “pəsım”, “aspım”, “həm” handeyədə tikəy çok çiydəni, bəçəyro az “çımı pəs gin bə” nıvıştedəm, əmənən “dı Rafiqinə” votedəmon, əmo az hiç vaxt “dı Rafiqinə” nıvıştedənim, “de Rafiqi” nıvıştedəm, həm kırte, həmən hejo həminə məno doydə, şıməku ve-ve rico kardedəm “bəməku jıqo votedən” noxəşiku diyəro bındınən, “kıtə bəmon”i vırədə “qırdə bəmon”, “dasədəm hıse” vırədə “dastədəm heste” bınıvıştən, əqəm sıxanədə “üyə”, “külok” oko doydəşonsə cəvon vədə “moğnə”, “voş”ən bınıvıştən, be bəzne kisə “üyə” sıxani məsəş ni, əqəm “pılo de ğatıği ləzzət doşe” nıvıştedəşonsə “ğatiğ”i vədə (ğəylə)ən bınıvıştən, hərəkət bıkən iqlə cümlədə dı kərə “ş” oko mədən, “şıt bəmı ləzzətış doşe” ne, “şıt bəmı ləzzət doşe” nıvışte səroste, ijənən votedəm: ədəbi zıvoni bo şımə amonsəye, çiçi zınedənişon bə ustodon ovardən, nızne ayb ni, azən 1-2 sor həm “Tolışi Sədo”, həmən “Tolışon Sədo” rujnomondə tolışi nınıvıştme, bə ustodon nıvıştəyon fik ədəym, boştəro oəmutim, ısətən omutedəm, bə fikədəm ki, çəmə ustodonən hejo ıştə nıvıştəyon səpe ko kardedən, mılxəs, ıştə nıvıştəyon səpe ko bıkənən. Xıdo şımə koon ovandkə!

Tolışi Əlifbo

Az linqvist nim, hiç filoloqən nim, adi qıləy ənıvıştim, çənnəən “yol” bıbum, çokə jurnalistisə yol be əzınim, (bə opponenton çokə fırsət dome, çımı ım cümlə kopifast bıkən, bəmı nıvıştə cəvobədə mıni “bancənən”) çumçiko de əlifbo linqviston, filoloqon məşğul bəninin, həni 2-3 qılə nıvıştəy nıvıştəkəs “az həni filoloqim” bıvoto, Zülfuğar Əhmədzodə, Nozruzəli Məmmədovi, Əvəz Sadıqovi bəqəm nıkə, “əvon tolışi zıvoni bə yava ruj noəşone” iddodə bıbu – həminə odəmon ciddi ğəbul karde beməxə koye. Dı-se kərə bəmınən “tı tolışi rost nıvıştedəniş, dəvard bə çəmə stil”ən votəşone, “çəmə stil tolışi ədəbi zıvone” iddio vədə iqlə pars dome: Bəle, ədəbi zıvon əv ni çoknə qəp jəydəş, jəqoən bınıvışti, (ım cümləən çə iddio soybone) əmo ədəbi zıvon əve ki, çoknə nıvıştedəş, bəpe jəqoən qəp bıjəni, şımə “stiliston” çoknə nıvıştedən jəqo qəp jəy zındəninxo, ım çoknə ədəbi zıvon be? Çımı ım irodi bəpeşt cəvob oməy: ədəbi zıvon əv niki çoknə nıvıştedəş bəpe jəqoən qəp bıjəni (?) Peş ım cəvobi bə sə dəşem ki, ım “stiliston” hiç ıştənən zınedənin çıç kardedən.
Bəle, ədəbi zıvon əv ni çoknə qəp jəydəş, bəpe jəqoən bınıvışti. Diyəkəmon bə çəmə ənıvışton nıvıştəyon: Çəmə “Tolışon Sədo” rujnomə jə dıl, sıxani əsl mənadə filoloq Allahverdi Bayrami vote bəbe ki, səlis ədəbi zıvonədə nıvıştedə, roste, ustod aradə bə “stiliston” stil flirt kardedə, əmo vinde bedəki tolışi ədəbi zıvoni bə myon beşero ustod bə əllək-vəlləke, ha ruj ıştə nıvıştəyon səpe bə koye, və ya peqətəmon Nəriman Tolışi nıvıştəyon, bəle, Nəriman müəllim çoknə qəp jəydə jəqo nıvıştedəni, əv bə 100 faizi nezi ədəbi zıvonədə nıvıştedə və çoknə nıvıştedə jəqoən səlis qəp jəydə. Və ya peqətəmon ustod Zahirəddin müəllimi, Zahirəddin müəllim qəpədə “hıse, doe, pıə, bıə” bıvotoyən, nıvışteyədə “heste, doşe, pə, bə” nıvıştedə, yəne bə ədəbi zıvoni ğaydon əməl kardedə. Peqətəmon Zabil Mədoji nıvıştəyon, Zabil Mədojən ədəbi zıvonədə səlis nıvıştedə və çoknə nıvıştedə jəqoən səlis qəp jəydə.
Isət davardom bə kali hərfon. Çəmə ibtidai sinfonədə dəvonyə bə “Tolışə Zıvon” kitobədə “ü” hərf heste, ısət diskusiya şedə ki, əmə bəpe “ü” hərfiku imtino bıkəmon, heju “u” həm bənə “u”, həmən bənə “ü” oko bıdəmon. Çəyoən sıxan qardedə omedə “g” hərfi səpe, ijənən diskusiya şedə ki, bəpe əmə “g” oko nıdəmon, “g” vırədə “q” oko bıdəmon, çoknə ki, uruson “general” votedən, “qeneral” nıvıştedən. Xose, azən deşmə rozim, əmo az ənıvıştim, aradə tolışi zıvonədən nıvıştedəm, peqordınon (tərcümon) kardedəm və s. məsəlon. Isət fərz bıkəmon ki, az qıləy teksti çı tırki bə tolışi peqordındəm, vəy jıqo qıləy qədə dialoq heste:
- Sənin adın nədir?
- Mənim adım Gümüşdür.
Helə bu vaxt uzaqdan bir səs eşidildi: “Gümüş, evə gəl!”
Isət az ın dialoqi bə tolışi peqordındəm. Diyə kardedəm ki, bəməku “g” iyən “ü” ni, insoni, zəmini, di, şəhəri, həyvoni və s. nomonən ki, tərcümə bedənin ki, az Gümüşü bənə “Nığə” bınıvıştom, az məcburim ki, ımi jıqo bınıvıştom:
- Iştı nom çiçe?
- Çımı nom Qumuşe.
Hejo bı dəm çı diyəroco qıləy vanq məsə be: “Qumuş, bə kə boy!”
Isət ım qədə dialoqi handəkəs çı bızno çə kinə nom çiçe? Isət opponenton bəvoten ki, bəməku “qomuş” həyvone, “Qumuş”i sərəse bəbe ki, “Gümüş”e, ne çımı əzizə bıvon, çəmə kali tolışon, ıştənən ım “kali tolışon” çəməsə ve-ve veyin, bə qomuşi hejo qumuş votedən, boçi bəpe əmə ıştə zıvonədə bə hərfonku imtino kardəninimon, az ımi sərəsedənim, ım “ü” iyən “g” çəmə əlifbodə çı veyə vırə qətedən ki, bəmə qoni kardedə? Boçi bəpe əmə “git” sıxani bənə “qit”i, “Gülüş” nomi bənə “Quluş”i, “Gümüş” nomi bənə “Qumuş”i nıvıştəninimon?
Piyo nıvıştəmbe, Azərbaycani tırkon zıvonədə de yolə “I” hiç sıxan bino bedəni, əmo alimon, linqviston, filoloqon “Issıkkul”i, “Irtış”i fiki kardəşone və əlifbodə yolə “I” oqətəşone, ısət xosə “filoloqon”, xosə “linqviston”, bəle, şımə ve dahişon, be bəzne Zülfüğar Əhmədzodə, Novruzəli Məmmədov, Əvəz Sadıqov ənnə şımə zınəşon ni, əmo əvon tolışə balon bə cəbr (çətini) enıqınon xoto ıştəni ne, hırdənon fiki kardəşone, çəmə baləlion bəbolin, boənən əvoni “Gümüş”i bənə “Qumuş”i hande məcbur nıkəmon....
De ve yolə hurməti, şımə Rafiq Cəlilov
“Tolışon Sədo” rujnomə sərredaktor
Məxsusən bo “Aləm” jurnaliro.

Гармонист Рахман Асадоллахи – гордость азербайджанцев всего мира

15221419785aba0b1a9b7115.85947794.jpg

Рахман Асадоллахи родился в 1951 году в Тебризе, где получил музыкальное образование, играя на гармони. Уже в 1970-х Асадоллахи, давая концерты в Иране, становится любимцем публики. Его называют Мастером всех аккордеонистов. Вскоре он эмигрирует в Европу и становится диссидентом, но в его музыке по-преженему слышна любовь к родине. В 1995 году Асадоллахи завоевывает первый приз на европейском чемпионате по аккордеонам и гармони в Швейцарии, обойдя 650 гармонистов.

Ardını oxu...

"Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin asanlaşdırılması üçün..." - Həmsədr (2)

ATƏT-in Minsk Qrupunun fransalı həmsədri səfir Stefan Viskonti dekabrın 11-12-də Azərbaycanda səfərdə olub.

 APA-nın məlumatına görə, bu barədə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı kommunikedə deyilir.

 Bildirilir ki, bu, Stefan Viskontinin Hamburq şəhərində ATƏT-in Nazirlər Şurasında hər iki həmsədr həmkarları ilə birlikdə iştirakından bir neçə gün sonra və vəzifəsinin crasına başladıqdan sonra regiona ilk  səfəridir. Məlumata əsasən həmsədr  Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilib.

Ardını oxu...

ZƏRDÜŞT SPİTAMA PEYĞƏMBƏR

ZERDUST

    Azərbaycanımızın Talış diyarı öz dindarlığı ilə seçilən məkandır.

Ardını oxu...

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus daha bir PUA vurulub (2)

Bu gün axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus növbəti pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vurulub.
APA-nın Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, cəbhənin Talış kəndi istiqamətində Silahlı Qüvvələrimizin mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində vaxtında aşkar olunaraq atəşlə məhv edilib.

Ardını oxu...

3 -dən səhifə 3

Əlaqəli xəbərlər