ƏSTƏNİM

didim.jpg

Ədovəte,nomerd merdi amədəy,
Dəvardə həxiku,nohəx navədəy,
Həyf,de puli se bedəni,keş bəbəy,
Bo kaliyon vicdon,ğıryət əstənim.

Yaltəğ çı sərsəği dastiku sedə,
Əçəy hardəy ıştən hardə,si bedə,
Sərsəğ sərəsdə,bəmedə,de bedə,
Votdə:"ağlım bəbəy əlbət əstənim".

Nünkuonku,yaltəğonku mı vitdəm,
Kəminəm peqətə,"düston" ovitdəm,
Yusif, jimon məktəbe az omitdəm,
Zırək bəbəym çokə ğıymət əstənim.

Yusif Likibandıj 

OVARDNOMƏ - Yusif Likibandıj

images.jpg

Dard-xıvətij po bə sə,
Hejo bəlo vay bə sə,
Çı hamoku ğarzı sə,
Oqordın.

Çı jimoni ko jıqoy,
Çəmə umi bə Xıdoy,
Ro hədəre,ıştə roy,
Bıqordın.

Bovə bıkə bə Xıdo,
Halon bıpəl,bıkaşt do,
Zəmin bətı nün bədo
Peqordın.

9.9.2018
Yusif Likibandıj

POZ

poz.jpg

POZ

Ruşnə rujon kırt bedə,
Roon rizon hır bedə.
Pərəndəon de restə
Oqardə dastə-dastə.

Vavaz doon eşandə,
Hışqə livon peşandə.
Havzə livon zard bedə,
Həvo şe-şe sard bedə.

Avəvu le-le hardə,
Osmoni ruşnə kardə,
Namnami voş voydə xoş,
Voş-vəşəni vaxte poz.

Əli NASİR

 

POZİ SEMON

Pozi semon çı xosə çie,
Tolışədə qəv-çərəz ve.
Dasək, kəy bon, qudon purin,
Kaqi-kijon kefən bəpe.

Anqı,ambu, xosə çion,
Şinə əno, zardə bion.
Bırzən heste, kuən heste,
Puri-bolie çəmə dion.

Əvəsor ki kəşə zəhmət,
Isət nıştə-hardə rohət.
Çı tənbəlon lıv epexə,
Bə si coni kardə xıvət.

Zulfuğar ƏHMƏDZODƏ

 

ÇƏMƏ POZ

Pərəndon dastə-dastə,
İjən şedən de restə.
Doon livən zard bedə,
Həvo şe-şe sard bedə.
Avuə qurrə çəkedə,
Osmono ov tıkedə.

Boğədə zardə limo,
Sə oşandedə bomo.
Bəçəy tərəf ıştə qi,
Şat kardəşe narinqi.

Ambu diənış ekardə,
Əno dandon bekardə.
Sıə sefi dim vəşedə,
Sıə vıliku bu şedə.
Diəkən boçi bekefe,
Zardəculə bıə bife.

Qınedə sərinə vo,
Ətrə bu doydə həvo.
Bə har kəsi li doydə,
Çəmə poz jıqo bedə.

Tofiğ İLHOM

 

POZ

Rujon kırt bin, poz ome,
Kırınqo bə noz ome,
Şe-şe həvo sard bedə,
Kavyə livon zard bedə.

Ranqı-rufış parzedə,
Vavaz qındə arzedə,
Xol-xıçonku co bedə,
De ğaydə kəş xo bedə.

Livon həmmə bemedən,
Bə çəmə ro emedən,
Əve, çəy nom mandə poz,
Do-qıçon ranq bedə boz.

 Vəlişah ƏLİYEV

 

POZ OMEDƏ

Poz omedə, sardə vovaz qınedə,
Boğ-boğçono livon həmə çınedə.

Osmoni dim çı avəvu çanqədə,
Əvəz bedə mandəni i ranqədə.

Toğə doon tanqə nəfəs vaxtədə,
Şəvən ruji eğandə çı tantədə.

Voş voyedə, qədə dəon ru bedə,
Sard bə qami bı rujono zu bedə.

Pərəndonən tatə lonə xıyolo,
Dastə-dastə beşedən çı məholo.

Cabir NƏSİR

 

POZE

İjənən poze,
Zəmin bə noze.

Emedə livon,
Ki qıne bəvon?

Həvo peqardə,
Voşi ekardə.

Jedənim həni,
Kuməkijə ni.

Zahir ƏZƏMƏT

 

QILƏY TINİJ, QILƏY MI

Waiting-for-Venus-by-nd-h-d-koppdelaney.jpg

Pəvandon kəş bə kəş bə,
Qıləy tınij, qıləy mı.
Honiədə dı çaşmə,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Bısüt eşqi otəşi,
Mıni oməqət, məşi,
Az ovşımim, tı həşi,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Be tı zillətım kəşə,
Eşqi məjən bə həşə,
Çimənədə vənəşə,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Bılbıl bə boğ omedə,
Bə vıli sə çamedə,
Çı ənteğə damedə,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Mı tınim, tınən mınij,
Mıni mı bıkə tınij,
Mı rufim, tınən conij,
Qıləy tınij, qıləy mı.

Likibandıj

01/09/2018

ƏMƏ TOLIŞONİMON

talysh.jpg

Votdəş Lankon vəhişte,
Çı duəvoji qəv lışte,
Vəhişt çəvrəy i mışte,
Çı kandulə şonimon,
Əmə tolışonimon!

Tı dərəsoş əqər ve,
Hırkon çiçe, bəzneş əy,
Tolışiədəy nomış çəy,
De çə devri sonimon,
Əmə tolışonimon!

Qəqır bəmon, lok nimon,
Ğəssəm məhə, pok nimon,
Bəyəndı ve çok nimon,
Bə ğəribon lonimon,
Əmə tolışonimon!

Şeri bəş be Zulfuğar,
Xəlği kəş be Zulfuğar,
Çəmə çəş be Zulfuğar,
Çəşmə ku bə honimon,
Əmə tolışonimon!

Zıvon şine ğəndisən,
Yarəş yole bandisən,
In dard qone bandisən,
Bezıvonə conimon,
Əmə tolışonimon.

Hitler xuqon vazi be,
Dınyo dəmə rozi be,
Çəmə navdə Həzi be,
Jəqo merdi zoonimon,
Əmə tolışonimon.

VƏLİŞAH Əliyev

 

Həğiğət bıə vırədə,
Zu əbıni zərədə.
Çətinədə, darədə
Ğıyrət bıkəşonimon,
Əmə tolışonimon.

Şımşi bıjən, ox bıjən,
Bə dışmeni doğ bıjən,
Bənə avuə çəx bıjən,
Babəki kəşonimon,
Əmə tolışonimon.

Zındəmon xəyri, şəri,
Hiçki bəmə nısıri,
Şairə Zulfuğari
Şeirəti şonimon,
Əmə tolışonimon.

Ve bərk bedə sığə band,
Kam bəbe əçəy bığand,
Qullə vədə şık bımand
Həzi nom-nışonimon,
Əmə tolışonimon.

İlhom, çanə hestimon,
De har xəlği dustimon,
Iştə roədə rostimon,
Bədə ro əşınimon,
Əmə tolışonimon.

TOFİĞ İLHOM

 

Otəş vəşdə navədə,
Dılədə tarsımon ni!
Va eğətdə ro-rizon,
Conədə larzımon ni!
Zılm bə ərş peşedə,
Çəşədə arsımon ni!
Həxi roədə ğıbon şə,
Kinonimon, zoonimon,
Ğıyrət çəmə xunədəy,
Əmə tolışonimon!

Barzə bandon ğəcemon,
Yolə dıyo soybimon.
Yolı-ruk əzınimon,
Abru-həyo soybimon.
Kovrədə kə ejdəmon,
Əmə əyo soybimon.
Bəyəndı anqılimon,
İ yəndıku co nimon.
Ğıyrət çəmə xunədəy,
Əmə tolışonimon!

Bəbol kiye, zolış kiy,
Fər-fərinə zındəmon.
Bəşəv-bəruj bə çokion,
Çoki kardə bandəmon.
Ov-otəşi arədə,
Dı sa soron mandəmon!
Bə xəlvəti, bə oşko,
Noğomon ka din-imon!
Ğıyrət çəmə xunədəy!
Əmə tolışonimon!

Ki çəmə ğədri zındə,
Bəyo ovbə conimon!
Çı heç kəsi kulisə,
Peşt arıştə bo nimon!
Məhol xərobən bıbu,
Hiç vaxt bə dəm şənimo!
Bo co xəlği, milləti,
Bədə ruji şo nimon,
Ğıyrət çəmə xunədəy,
Əmə tolışonimon!

Vətəni volo əkon,
Koflanə asp penıştən,
Havateədə, hıreədə,
Yəndı əvon ekıştən!
Var-devləti ruonədə,
Selonədə dənışdən...
Tu-nəhlət bə xainon,
Əmə çəvon to nimon!
Ğıyrət çəmə xunədəy,
Əmə tolışonimon!

ƏHƏD Moxtar

 

Z.ƏHMƏDZODƏ TƏRCUMON

Zulfuqar Ahmadzada

Demyan Bedni

ASB İYƏN ÇƏX

İ ruj çı ərəbə çəx çirikkəş doy de ahvay,
Çı qonə bo zəhmətiko veyə şikayətış kay,
Mot mande asb bı ah-zo,
Bə çəxi sıvolış doy, vıte: “diyəkə həmro!”
Im çirikkə, şikayət çiçe, bıvıt tı bəmı?
Bo oəkırın azim, şikoyəton əkə tı?!”

Kali inson, simoədəş quya sısbə dard hese,
Bə çəş ve məğrur çidə.
Bənəy yolə ko əvindi vindedəş,
De cokəsi ğıyəti əv lop jedə.


Демьян Бедный

Колесо и конь (1916)

В телеге колесо прежалобно скрипело.
«Друг,- выбившись из сил,
Конь с удивлением спросил,-
В чем дело?
Что значит жалоба твоя?
Всю тяжесть ведь везешь не ты, а я!»

Иной с устало-скорбным ликом,
Злым честолюбьем одержим,
Скрипит о подвиге великом,
Хвалясь усердием... чужим.

 

Krılov

FİL İYƏN MALUT

Bo nuşon doy i ruj fili filvon
Cadədə novnedəbe əy bə ha ton.
Oşkorəy, bıvronədə fil əbıni,
Bəyoən çıvrə xəlx hiç əy əzıni.

Mot-moti xəlx ve təcüb kardə,
De qəvənçi bə fili dum qardə.
Çikebebu çımon sorəxış kay,
Maluti ım dasə oqordış vay.

To fili vinde dodış kay dəporəy,
Dərıvəy, həm zuzəy, həmən səporəy.
Vıtışe hampo: “hamsuə, ha malut,
Məkə rısvoyəti, bımand de bıvıt,
Tı bəsə filisə bəkaş mır-mır,
Dəkə, ıştən bəbol bəkaş xır-xır.
Əmo bin əv, şedə cımən dodəni,
Tı dərıvəş, əv hiç məhəl nodəni”.
Vıtışe çəy cəvobədə maluti:
“Əvoni əh, famedəm az de ladi.
Ime iqlə bəmı əkə curət,
Ime həlbəttə bəyku bə holət.
Əve ki, canq nıkay-nıkay az hoqo,
Cənqiyəti nomım beka de joqo.
Bıdə sıpon mıni bıkən təərif,
Joqo bıznın bəmı əbıni hərif.
Bıdə təcub bıkən sədom əməson,
Bıvıtın həm mıni ə vindəkəson:
“Bərəkallah, Malut de ğıvvə iyo,
Bə isə çok şedə çı fili piyo”.

 

Басня Крылова Слон и Моська

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"

 

 

 

1 -dən səhifə 16

Əlaqəli xəbərlər