Dillər

AZ TOLIŞİM

shirali.jpg

Az, bəvotem bəştə Tolış, ha bıbi danq, az,Tolışim,
Hiç oməni ım bətı xoş boy, məbi çanq, az,Tolışim.

Sıftəku ta çın zəmini soyb, xıvandim bıməsən ,
Qardedə bandondə çəmə Babəki vanq, az,Tolışim.

Həm mı Avestəm,Ğıronim,həm cıvonim, pi bıbumən,
Bandi honim, çəşmə sətij, şin, pokə ranq, az,Tolışim.

Ğoc o bəkardem bo duson, har ki bəmı deşmenebu,
Ruji bəkam toyki bəyo meydoni tanq, az,Tolışim.

Quş bıdə çok bın Rəcəzi, çəş bıkə meydondə ləzi,
Mardəni ha, mərdə Həzi, boy məkə canq, az,Tolışim.

Mandə çe Zərduşti qəvi rahnə sıxanondə çımı ,
Dın sıxanon Xilqət əve, şeyrı bə sanq, az, Tolışim...

XİLQƏT Talıbov

     ***

Yolə zəhmət bəmıku,
Çokə ğiymət bəmıku,
Şinə sıbət bəmıku,
Ağılmandə lələşim:
Az tolışim, tolışim.

Niməroədə mandənim,
Bo har kəsi handənim,
Dəvo-darzən zındənim,
Pokconim, çokim, xəşim:
Az tolışim, tolışim.

Dardi quşi bıredəm,
Şin-şin votdəm sıredəm,
Bəşmə həvo pəredəm,
Ranqinə kafte kəşim:
Az tolışim, tolışim.

Lampədəm his əbıni,
Koonım nəhs əbıni,
Bemı məclis əbıni,
Har vırədə siprişim:
Az tolışim, tolışim.

Bə bandi honi ğıbon,
Bə kandı şoni ğıbon,
Bə dusti coni ğıbon,
Bo deşmeni otəşim:
Az tolışim, tolışim.

Dıyoədə pemə Həşim,
Tolışi vində çəşim,
Çı yurdi pərə kəşim,
Nili, amburi bəşim:
Az tolışim, tolışim.

ƏKBƏR Paşa

***

Az tolışim, bandi zoəm,
Məhəmmədi handi zoəm,
Rost votedəm, az tolışim,
Çı Kadusi ğəndi zoəm.

Az tolışim, barzə bəşim,
Tənu həşim, kiyə vəşim,
Bəştə bobo Babək oso,
Hınəm heste, ğıryətkəşim.

Az tolışim, dıyo çəşim,
Biyə honi çəşmə təşim,
Şodən mıni bə qul qıyə,
Oviku az ələtəşim.

Az tolışim, bərəkəşim,
Təvəmən hest, ərəkəşim,
İ ruj bome bəvindeyon,
Vulkan oso az bebəşem,
Az tolışim, az tolışim!

MƏSUDİ Devran

***

AZ TOLIŞİM, BƏS TI?

Həx çı Xido nome bızın,
Joqo votdə yolon bəmə,
Nıvotəmon əy, tu bəkay,
Dumo omə balon bəmə.

Tı kiş-ıştı rəği-rişə,
Omə beşə kon zəmino?
Kon milləti baləş, toyfəş?
Zıne lozim bı zəmono.

Tırkiş, dəqın, tırki bıvot,
Rusiş, səqın rusi bıvot,
Rə bu məkə həvosəti,
Kon millətiş, rosi bıvot.

Az tolışim, bımi şohid,
Dıyoy, vişəy, bande-mandə!
Həzo sore çı milləti,
Ğıryətiku mahne mandə.

Az tolışim, sa peşt çımı,
Dədə-bobo, pıəm tolışe,
Çəş okardə rujiku mı,
Hovəm, dodom, boəm tolışe!

Bəştə xəlqi şodə tolış,
Hərom bıbu ə nun bətı!
Bəsə tısə ve-ve çoke,
Sufrəm kəno qardə kıtı!

Harçi ıştən bəsə dəşi,
Çımı vote bicoy, bızın,
Bə xəlqi noxələf beşı,
Həromzodəy, bice, bızın!

CAMAL Lələzoə - 1989

        ***

TOLIŞİM AZ

Çımı tarix hestıme,
Bə ve kəsi dərs dome,
İco bıbom vəstıme,
Ə ruji roy bə çəşim,
Tolışim az, tolışim!

Həxi roysə rostim az,
Bədə ruji dustim az,
Bo rosti lu-pustim az,
Okuşye nıznə həşim,
Tolışim az, tolışim.

Ovdonə xonəy vətən,
Simurği lonəy vətən,
Bomıro inəy vətən,
Kanə kaspim, qolışim!
Tolışim az, tolışim!

VUQAR Həmati

 

 

 

Əlaqəli xəbərlər