Dillər

Z.ƏHMƏDZODƏ TƏRCUMON

Zulfuqar Ahmadzada

Demyan Bedni

ASB İYƏN ÇƏX

İ ruj çı ərəbə çəx çirikkəş doy de ahvay,
Çı qonə bo zəhmətiko veyə şikayətış kay,
Mot mande asb bı ah-zo,
Bə çəxi sıvolış doy, vıte: “diyəkə həmro!”
Im çirikkə, şikayət çiçe, bıvıt tı bəmı?
Bo oəkırın azim, şikoyəton əkə tı?!”

Kali inson, simoədəş quya sısbə dard hese,
Bə çəş ve məğrur çidə.
Bənəy yolə ko əvindi vindedəş,
De cokəsi ğıyəti əv lop jedə.


Демьян Бедный

Колесо и конь (1916)

В телеге колесо прежалобно скрипело.
«Друг,- выбившись из сил,
Конь с удивлением спросил,-
В чем дело?
Что значит жалоба твоя?
Всю тяжесть ведь везешь не ты, а я!»

Иной с устало-скорбным ликом,
Злым честолюбьем одержим,
Скрипит о подвиге великом,
Хвалясь усердием... чужим.

 

Krılov

FİL İYƏN MALUT

Bo nuşon doy i ruj fili filvon
Cadədə novnedəbe əy bə ha ton.
Oşkorəy, bıvronədə fil əbıni,
Bəyoən çıvrə xəlx hiç əy əzıni.

Mot-moti xəlx ve təcüb kardə,
De qəvənçi bə fili dum qardə.
Çikebebu çımon sorəxış kay,
Maluti ım dasə oqordış vay.

To fili vinde dodış kay dəporəy,
Dərıvəy, həm zuzəy, həmən səporəy.
Vıtışe hampo: “hamsuə, ha malut,
Məkə rısvoyəti, bımand de bıvıt,
Tı bəsə filisə bəkaş mır-mır,
Dəkə, ıştən bəbol bəkaş xır-xır.
Əmo bin əv, şedə cımən dodəni,
Tı dərıvəş, əv hiç məhəl nodəni”.
Vıtışe çəy cəvobədə maluti:
“Əvoni əh, famedəm az de ladi.
Ime iqlə bəmı əkə curət,
Ime həlbəttə bəyku bə holət.
Əve ki, canq nıkay-nıkay az hoqo,
Cənqiyəti nomım beka de joqo.
Bıdə sıpon mıni bıkən təərif,
Joqo bıznın bəmı əbıni hərif.
Bıdə təcub bıkən sədom əməson,
Bıvıtın həm mıni ə vindəkəson:
“Bərəkallah, Malut de ğıvvə iyo,
Bə isə çok şedə çı fili piyo”.

 

Басня Крылова Слон и Моська

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"

 

 

 

Əlaqəli xəbərlər