Dillər

ƏMƏ TOLIŞONİMON

talysh.jpg

Votdəş Lankon vəhişte,
Çı duəvoji qəv lışte,
Vəhişt çəvrəy i mışte,
Çı kandulə şonimon,
Əmə tolışonimon!

Tı dərəsoş əqər ve,
Hırkon çiçe, bəzneş əy,
Tolışiədəy nomış çəy,
De çə devri sonimon,
Əmə tolışonimon!

Qəqır bəmon, lok nimon,
Ğəssəm məhə, pok nimon,
Bəyəndı ve çok nimon,
Bə ğəribon lonimon,
Əmə tolışonimon!

Şeri bəş be Zulfuğar,
Xəlği kəş be Zulfuğar,
Çəmə çəş be Zulfuğar,
Çəşmə ku bə honimon,
Əmə tolışonimon!

Zıvon şine ğəndisən,
Yarəş yole bandisən,
In dard qone bandisən,
Bezıvonə conimon,
Əmə tolışonimon.

Hitler xuqon vazi be,
Dınyo dəmə rozi be,
Çəmə navdə Həzi be,
Jəqo merdi zoonimon,
Əmə tolışonimon.

VƏLİŞAH Əliyev

 

Həğiğət bıə vırədə,
Zu əbıni zərədə.
Çətinədə, darədə
Ğıyrət bıkəşonimon,
Əmə tolışonimon.

Şımşi bıjən, ox bıjən,
Bə dışmeni doğ bıjən,
Bənə avuə çəx bıjən,
Babəki kəşonimon,
Əmə tolışonimon.

Zındəmon xəyri, şəri,
Hiçki bəmə nısıri,
Şairə Zulfuğari
Şeirəti şonimon,
Əmə tolışonimon.

Ve bərk bedə sığə band,
Kam bəbe əçəy bığand,
Qullə vədə şık bımand
Həzi nom-nışonimon,
Əmə tolışonimon.

İlhom, çanə hestimon,
De har xəlği dustimon,
Iştə roədə rostimon,
Bədə ro əşınimon,
Əmə tolışonimon.

TOFİĞ İLHOM

 

Otəş vəşdə navədə,
Dılədə tarsımon ni!
Va eğətdə ro-rizon,
Conədə larzımon ni!
Zılm bə ərş peşedə,
Çəşədə arsımon ni!
Həxi roədə ğıbon şə,
Kinonimon, zoonimon,
Ğıyrət çəmə xunədəy,
Əmə tolışonimon!

Barzə bandon ğəcemon,
Yolə dıyo soybimon.
Yolı-ruk əzınimon,
Abru-həyo soybimon.
Kovrədə kə ejdəmon,
Əmə əyo soybimon.
Bəyəndı anqılimon,
İ yəndıku co nimon.
Ğıyrət çəmə xunədəy,
Əmə tolışonimon!

Bəbol kiye, zolış kiy,
Fər-fərinə zındəmon.
Bəşəv-bəruj bə çokion,
Çoki kardə bandəmon.
Ov-otəşi arədə,
Dı sa soron mandəmon!
Bə xəlvəti, bə oşko,
Noğomon ka din-imon!
Ğıyrət çəmə xunədəy!
Əmə tolışonimon!

Ki çəmə ğədri zındə,
Bəyo ovbə conimon!
Çı heç kəsi kulisə,
Peşt arıştə bo nimon!
Məhol xərobən bıbu,
Hiç vaxt bə dəm şənimo!
Bo co xəlği, milləti,
Bədə ruji şo nimon,
Ğıyrət çəmə xunədəy,
Əmə tolışonimon!

Vətəni volo əkon,
Koflanə asp penıştən,
Havateədə, hıreədə,
Yəndı əvon ekıştən!
Var-devləti ruonədə,
Selonədə dənışdən...
Tu-nəhlət bə xainon,
Əmə çəvon to nimon!
Ğıyrət çəmə xunədəy,
Əmə tolışonimon!

ƏHƏD Moxtar

 

Əlaqəli xəbərlər