Dillər

POZ

poz.jpg

POZ

Ruşnə rujon kırt bedə,
Roon rizon hır bedə.
Pərəndəon de restə
Oqardə dastə-dastə.

Vavaz doon eşandə,
Hışqə livon peşandə.
Havzə livon zard bedə,
Həvo şe-şe sard bedə.

Avəvu le-le hardə,
Osmoni ruşnə kardə,
Namnami voş voydə xoş,
Voş-vəşəni vaxte poz.

Əli NASİR

 

POZİ SEMON

Pozi semon çı xosə çie,
Tolışədə qəv-çərəz ve.
Dasək, kəy bon, qudon purin,
Kaqi-kijon kefən bəpe.

Anqı,ambu, xosə çion,
Şinə əno, zardə bion.
Bırzən heste, kuən heste,
Puri-bolie çəmə dion.

Əvəsor ki kəşə zəhmət,
Isət nıştə-hardə rohət.
Çı tənbəlon lıv epexə,
Bə si coni kardə xıvət.

Zulfuğar ƏHMƏDZODƏ

 

ÇƏMƏ POZ

Pərəndon dastə-dastə,
İjən şedən de restə.
Doon livən zard bedə,
Həvo şe-şe sard bedə.
Avuə qurrə çəkedə,
Osmono ov tıkedə.

Boğədə zardə limo,
Sə oşandedə bomo.
Bəçəy tərəf ıştə qi,
Şat kardəşe narinqi.

Ambu diənış ekardə,
Əno dandon bekardə.
Sıə sefi dim vəşedə,
Sıə vıliku bu şedə.
Diəkən boçi bekefe,
Zardəculə bıə bife.

Qınedə sərinə vo,
Ətrə bu doydə həvo.
Bə har kəsi li doydə,
Çəmə poz jıqo bedə.

Tofiğ İLHOM

 

POZ

Rujon kırt bin, poz ome,
Kırınqo bə noz ome,
Şe-şe həvo sard bedə,
Kavyə livon zard bedə.

Ranqı-rufış parzedə,
Vavaz qındə arzedə,
Xol-xıçonku co bedə,
De ğaydə kəş xo bedə.

Livon həmmə bemedən,
Bə çəmə ro emedən,
Əve, çəy nom mandə poz,
Do-qıçon ranq bedə boz.

 Vəlişah ƏLİYEV

 

POZ OMEDƏ

Poz omedə, sardə vovaz qınedə,
Boğ-boğçono livon həmə çınedə.

Osmoni dim çı avəvu çanqədə,
Əvəz bedə mandəni i ranqədə.

Toğə doon tanqə nəfəs vaxtədə,
Şəvən ruji eğandə çı tantədə.

Voş voyedə, qədə dəon ru bedə,
Sard bə qami bı rujono zu bedə.

Pərəndonən tatə lonə xıyolo,
Dastə-dastə beşedən çı məholo.

Cabir NƏSİR

 

POZE

İjənən poze,
Zəmin bə noze.

Emedə livon,
Ki qıne bəvon?

Həvo peqardə,
Voşi ekardə.

Jedənim həni,
Kuməkijə ni.

Zahir ƏZƏMƏT

 

Əlaqəli xəbərlər