Dillər

Şaturi əfsonə

IMG-20180406-WA0026.jpg

Ve vaxton bənav qıləy əjdəho jiyedəbe. Im əjdəho həşiku hiç xoşış nəvoy. Həşiyədə pəre zınedənıbe. Həşi qam əy sutedəbe. Əve, bə ruj əv ıştə kafçədə hıtedəbe, bəşəv çı kafço beşedəbe, osmonədə pəredəbe. İ ruj ijən bəşəv osmonədə pəreədə Ovşomi ruşinə  bəçəy çaş dətıvedə. Əjdəho ğıyzin bedə. Bə ovşomi ruşinən tov varde pidəşnıbe. Əve, bə ğəror oməy ki, ovşomi çı osmono  bə zəmin eğando. Şəvon beovşom bıbun. Piyidəşbe har çı çəy votəy bıbu. Əve, bino kardışe bə osmon pəre. Ve pəre bəpeştə oməy bə rəsəy ovşomi.  Xəyli çətinəti bəpeştə ovşomi bə zəmin eğande edəku ome zınəşe. Ovşom ıştə vırəku çıpiyəy, eqıne bə zəmin. Əjdəho şo-şo kardışe, epərəy bə zəmin. Əmmo bə zəmin oqardeyədə mot mandedə, oxo ısə şəv bəninbe. 

Əmmo şəv ni. Həşi beşə. Həşi şıvon sutedəbin. Kam mandəbe əçəy kəşporon bısuton. Rərə dəşe bəştə kafç. Niyo be. Çan ruj kafçədə çaş kardışe ki, şəv bıbu. Əmmo şəv nıbe. Hejo ruj be. Bəvədə dərəsəy ki, hiç məvot ovşomebən şəvi vardəkəs. Ovşom həşi navədə mandeyədə şəv bedəybən. Isə ovşom ni həşi navi bıqətən ni. Hejo ruj bəbe. Əve, mande noəloc, nışte kafçədə. Bəştə qətə koy ve pəşimonbe. Bə ğəror oməy ki, ovşomi pəydo bıkə, oqardını bəştə vırə.
Tatə həşi jiyədə pərəy, dəmande  livil-livil bo ovşomi  nəve. Əmmo çanədə bə barz pəredəbe, çəy kəşporon sutedəbin. Bekəşpor mandə əjdəho bə zəmin eqıne. Dəmande zəmini dimisə bo ovşomi nəve. Həşi jiyədə mandə həyvon hejo dəmədə ov peşomedəbe ki, bə həşi qami petovo. Nəhoyət oməy qıləy yolə daştədə  ovşomış pəydo karde. Nez be bə ovşomi, çəyku uzrış piyəy. Və ovşomiku xahişış karde:
-    Ha ovşoma, tı boy oqard bəştə vırə.
-    Az çıvrəku bə osmon beşe əzınim.  Bə daşti miyon eqıniyəm.  
-    Az bətı çıkonə koməq karde bəznem?
-    Mıni bə dıyo bıbə. Az dıyo səpe bəmandem. Həşi qamədə ovi buxar bə avə pebəqarde. Azən avə səpe bebəşem bə osmon.
-    Əjdəho şo be. Ovşomi bə dıyo barde bəştə qıyış qəte.

     Əjdəho ovşomış qətışe bəştə kul, səbəro bedə. Ovşomi tati çı əjdəho peşti pesutedə. Əjdəho bımiyən petovedə. Xəyli dıyəroə roon şe bəpeştə omedən rəsedən  bə dıyo kəno. Əjdəho vadoydə ovşomi bə dıyo. Əçəy qamiku əjdəho peşt pepırtedə. Ovşomən ovi buxariku bə əməl omə avəon səpe bə osmon rost bedə. Iştə vırədə ğərol qətedə.
    Çə rujnəku əjdəho bekəşpor mande. Həşi qamiku, ovşomi qamiku  peştış pepırtə əjdəho bə şatur oqarde. Və çı ım dəvinon bəpeşt ən ğoym, ən ve petovinə həyvon bedə.
Aytən Eyvazon
Ənıvışt, “Aləm” jurnali redaktori müavin