Aytən Eyvazon | DILİ SƏDO | DAMİNƏ POA | YONZƏMİNƏ POA

Aytən Eyvazon / DILİ SƏDO  | DAMİNƏ POA | YONZƏMİNƏ POA

Aytən Eyvazon | DILİ SƏDO | HƏŞTMİNƏ POA | NƏVMİNƏ POA

Aytən Eyvazon / DILİ SƏDO  | HƏŞTMİNƏ POA | NƏVMİNƏ POA

ŞAHİN HƏMİDİ Tojə tolışə şe'ron

Şahin Həmidi

Veme vində əvəsori ranq-risə

Həmə sutən çiyedənin soy vılon,
Çəvon kulon mandən ıştə vırədə.
Kefin kardə pencə vədə kəy vılon,
Ranqjon obə zımıstoni çılədə.

Gemıji sədo məsdəbimon dı qüşi,
Qıne-qıne arıştəbe don xıçon.
Ruj o əbi dı taxırsi, dı voşi,
Əvu tiyon pust kardəbin çəy poçon.

Boçi jıqo rə sutedən ın vılon,
Poz dıəvon boçi rozi bedəni?
Parze-parze ruşin bedən çəy lilon
Vazəru ov hiçi panzi bedəni.

Honi çaşməm hejo ruşinbe vində,
Sığon səpe bənə sanqi sudəbe.
Mı çankərə dıştə çaşimbe vində
Voş zəmini bənə əğli kudəbe.

Ənə qınyə çı gemıji vanq eşə,
Piyəmerd bən çəmə bandon, kuləton.
Ve vindəme əvəsori ranq-risə,
Əçəy tani havzə-havzə oləton.

Çoxsə vıle kaşdə aləmi səpe

(Bo Vüqar Həmatiro)

Iştı çaşən ruşin, ay Vüqar boli,
"Aləm" qədə rişəy, yolə do bıbu.
Tı hejo şo kardəş şairon dıli,
Piydəme ıştı dıl hejo şo bıbu.

Xəlxi qılə puşən gin nəbi bənə,
Boği fik nəmandi ha bılbılisə.
Koğəzən ənədə şin əbi bənə,
Maçım kay, əvım noy ıştə dılisə.

Xanəli vanq oməy çı şeyri hiyo,
Sıxan kaşte-kaşte riyəbe kardə.
Çı Həzi, çı Əli şikili piyo,
Şair Əli Nasir diyəbe kardə.

Camal Lələzoə sədomən məsəy,
Bəxtiyar Ruşinən də roy omedə.
Nəriman Azəri sıredəbe vəy,
Əvon bə "Aləm"i çokin damedə.

Şairon çı şeri şələbin qətdə,
Rujbəruj yol bedə "Aləm"i boston.
Fuad Mondiqovıj sıxanbe votdə,
Şedəbin bədu bəy tojə nıvışton.

Maşallah, "Aləm" çı sıprişon kə be,
Çənədə züjon doy, ə yolon bəmı.
Çoxsə vıle kaşdə aləmi səpe,
Tolışi bujon doy, ə vılon bəmı.

Çı osmono qame voydə şoy-şoyku

Iştə tono harçi vində peqətdə,
Deştə sırə çəmə fiki oqətdə.
Qındə,əyştdə,tojə-tojə po qətdə,
Qədə-qədə əğıl pıydə şoy-şoyku.

Boştə kijon vonə-vuriş vardəni,
Otırındə hiçi pəydo kardəni.
Kulikə kaq ıştən hiçi hardəni,
Bəştə balon fike doydə şoy-şoyku.

Ənə qame kijon gin ka ıştə ro,
Mujononən bon kırındə boştəro.
Kefe kardə bə di omə puştəro,
Maşin vində xoke doydə şoy-şoyku.

Bərəkəti mahast,bəbej nunə vay,
Kaqon doni ekə,dəvard kumə va.
Qıyə bıno nəfəs səydə siməvar
Çəy otəşdon zike doydə şoy-şojku.

Çoştəsəye həşi ıştə vırədəy,
Çokə soqnə çəmə nıştə vırədəy.
Şahinə boli çı ak-ovi dılədəy
Çı osmono qame voudə şoy-şoyku.

Ki çəvo peşomdə həşi sıyədə

Honi çaş belığdə zəmini dılo,
Zəmini dimisə parzedə, şedə.
Çənə dardıj heste, kardedə vılo,
Ekardə xokonsə, larzedə, şedə.

İ tılə ovədə qırdəbə osmon,
Kenə bıxor bedə, pərdə bə osmon.
Zəmini piyəyon bardə bə osmon,
Çı avon çaşədə, ars bedə, şedə.

Həmə şe peqətdə boştə zəmino,
Boəmə zu vardə deştə zəmino.
Bənə tatə rahnə beşdə zəmino,
Şe-şe bılınd bedə, barz bedə, şedə.

Omdə bəçəmə quş şır-şır pıyədə,
Vitdəmon çəy səpe təşi beyədə,
Ki çəvo peşomdə həşi sıyədə,
Əv əçəy conədə larz bedə, şedə.

Ənəjon bə yəndı okır-okır doy

Oşmə şəv bəçəmə nəğlone oşdə,
Hır təpon lınqədə sipyə gıyəvoy.
Kəvşən bə yətimə əğlone oşdə,
Ə band sə-səvarde, ə haym poəvoy.

Şəvi iç-oləto belığyəy toyki,
Əçəy muz-muçəkon oməyn ruşnəsə.
Bənə hışkə putə olığyəy toyki,
Sipyə sıve-sıve eməy ruşnəsə.

Dılojon diyəkay əvon bəçmı roy,
Toyki piyadə be, ruşnə be aspo.
Ənəjon bə yəndı okır-okır doy
Mınjon perıxoni çı şəvi dasto.

Çəy ciqə muye va şəvi nimədə

Çı lıvış-lıvışe, ım çı qəp-qəpe,
Dıvuon rost bedən çı duzi səpe.
Siyo-siyo doydə koğəzi səpe,
Imon, nıvıştəy nin, çəy ranqe beşə.

Fiki otəşədə sıxanon sutən,
Xəyolon sə peqyə, çı dılo vitən.
Şəvi i aləme, ovonən hıtən,
Sədo çı şeriye, çəy vanqe eşə.

Çı hanvə buən ni, əçəy dimədə,
Sıxan bə band qınyə qəvi nimədə.
Çəy ciqə muye va, şəvi nimədə
Şahin dı şəytoni bə canqe beşə.

Ovəyz oməy, həməj rıte, həməj bay

Bənə sərbozonin muzi xızonon
Bəmə nişo doydən ıştə molyəti.
Çənədə qədəli bıbun mujonon
Ənədə vindəmon çəvon yolyəti.

Gemıj haruj qındə, hiç oqındəni,
Osmoni, zəmini məfole ıvrə.
Həşiən sutedə iqlə soqnə ni,
Sə-bınıj çiydəni ve yole ıvrə.

İ tonıj band-kuye, i tonıj dıyo,
Hıri band-ku qətə, avə osmonon.
İ dimıj sıpiye, i dimıj siyo,
Zındənim peqətom az boştə komon.

İvrədə ni, əçəy vıjor, həzo coy,
Ve dıli yaronıj tovniyə dınyo.
Bəştə sinə jəkəsonıj cəzo doy
Əvonıj si coni bovniyə dınyo.

Ovəyz oməy, həməj rıte, həməj bay,
Bı yurdədəj ki oqəte posibon?
Podşo-modşoj onıqəte, həməj bay,
Ərbobonsən ərbobıj kay kosibon.

Çoknəj nıvıştəbu ə penə merdi

Toykiyon edoydən çı puşni aybon,
Ruşni bo toykiro kəybəbu qasdi.
Ruji maştəvone okardə kəybon
Şanqo bevaxtone piydəje baste.

Əv çəmə sıprişe əmə kimon ki,
Çəmə kon riyəsə noə ilahi.
Ğısmətiku qarde nibəznemon ki,
Əvıj bə odəmon doə ilahi.

Hejo nopokon kon nimədə mandin
Noduzə odəmon bəmə oşdənin.
Çəmə nıvıştəyon həmə dılvandin,
Hiç ki bo fik karde, əvon haşdənin.

Qıləy çarəj heste çı həmə dardi,
Fani dınyoədə ha koən bəbe.
Çoknəj nıvıştəbu ə penə merdi,
Bıpyoən, nıpyoən jəqoən bəbe.

"ALƏM" JURNAL N; 8

Tolışə nəsr dı ımsornəni sori çəşi

Camal Ağayev Lələzoə

Təsdığbə qıləy elmi həğiğət heste ki, nəsr çı poeziyəsə çok jimoni mürəkkəbə, ziddiyətinə, bəyəndı de sa qılə anqıli bə hodison hartərəfin əks kardedə.

Ardını oxu...

Mehdibəy Səfərov AKTUAL HEKAYƏ

 

MEHDİBƏY SƏFƏROV

Aktual hekoyə

Ardını oxu...

6 -dən səhifə 16

Əlaqəli xəbərlər