AZ TOLIŞİM

shirali.jpg

Az, bəvotem bəştə Tolış, ha bıbi danq, az,Tolışim,
Hiç oməni ım bətı xoş boy, məbi çanq, az,Tolışim.

Sıftəku ta çın zəmini soyb, xıvandim bıməsən ,
Qardedə bandondə çəmə Babəki vanq, az,Tolışim.

Həm mı Avestəm,Ğıronim,həm cıvonim, pi bıbumən,
Bandi honim, çəşmə sətij, şin, pokə ranq, az,Tolışim.

Ğoc o bəkardem bo duson, har ki bəmı deşmenebu,
Ruji bəkam toyki bəyo meydoni tanq, az,Tolışim.

Quş bıdə çok bın Rəcəzi, çəş bıkə meydondə ləzi,
Mardəni ha, mərdə Həzi, boy məkə canq, az,Tolışim.

Mandə çe Zərduşti qəvi rahnə sıxanondə çımı ,
Dın sıxanon Xilqət əve, şeyrı bə sanq, az, Tolışim...

XİLQƏT Talıbov

     ***

Yolə zəhmət bəmıku,
Çokə ğiymət bəmıku,
Şinə sıbət bəmıku,
Ağılmandə lələşim:
Az tolışim, tolışim.

Niməroədə mandənim,
Bo har kəsi handənim,
Dəvo-darzən zındənim,
Pokconim, çokim, xəşim:
Az tolışim, tolışim.

Dardi quşi bıredəm,
Şin-şin votdəm sıredəm,
Bəşmə həvo pəredəm,
Ranqinə kafte kəşim:
Az tolışim, tolışim.

Lampədəm his əbıni,
Koonım nəhs əbıni,
Bemı məclis əbıni,
Har vırədə siprişim:
Az tolışim, tolışim.

Bə bandi honi ğıbon,
Bə kandı şoni ğıbon,
Bə dusti coni ğıbon,
Bo deşmeni otəşim:
Az tolışim, tolışim.

Dıyoədə pemə Həşim,
Tolışi vində çəşim,
Çı yurdi pərə kəşim,
Nili, amburi bəşim:
Az tolışim, tolışim.

ƏKBƏR Paşa

***

Az tolışim, bandi zoəm,
Məhəmmədi handi zoəm,
Rost votedəm, az tolışim,
Çı Kadusi ğəndi zoəm.

Az tolışim, barzə bəşim,
Tənu həşim, kiyə vəşim,
Bəştə bobo Babək oso,
Hınəm heste, ğıryətkəşim.

Az tolışim, dıyo çəşim,
Biyə honi çəşmə təşim,
Şodən mıni bə qul qıyə,
Oviku az ələtəşim.

Az tolışim, bərəkəşim,
Təvəmən hest, ərəkəşim,
İ ruj bome bəvindeyon,
Vulkan oso az bebəşem,
Az tolışim, az tolışim!

MƏSUDİ Devran

***

AZ TOLIŞİM, BƏS TI?

Həx çı Xido nome bızın,
Joqo votdə yolon bəmə,
Nıvotəmon əy, tu bəkay,
Dumo omə balon bəmə.

Tı kiş-ıştı rəği-rişə,
Omə beşə kon zəmino?
Kon milləti baləş, toyfəş?
Zıne lozim bı zəmono.

Tırkiş, dəqın, tırki bıvot,
Rusiş, səqın rusi bıvot,
Rə bu məkə həvosəti,
Kon millətiş, rosi bıvot.

Az tolışim, bımi şohid,
Dıyoy, vişəy, bande-mandə!
Həzo sore çı milləti,
Ğıryətiku mahne mandə.

Az tolışim, sa peşt çımı,
Dədə-bobo, pıəm tolışe,
Çəş okardə rujiku mı,
Hovəm, dodom, boəm tolışe!

Bəştə xəlqi şodə tolış,
Hərom bıbu ə nun bətı!
Bəsə tısə ve-ve çoke,
Sufrəm kəno qardə kıtı!

Harçi ıştən bəsə dəşi,
Çımı vote bicoy, bızın,
Bə xəlqi noxələf beşı,
Həromzodəy, bice, bızın!

CAMAL Lələzoə - 1989

        ***

TOLIŞİM AZ

Çımı tarix hestıme,
Bə ve kəsi dərs dome,
İco bıbom vəstıme,
Ə ruji roy bə çəşim,
Tolışim az, tolışim!

Həxi roysə rostim az,
Bədə ruji dustim az,
Bo rosti lu-pustim az,
Okuşye nıznə həşim,
Tolışim az, tolışim.

Ovdonə xonəy vətən,
Simurği lonəy vətən,
Bomıro inəy vətən,
Kanə kaspim, qolışim!
Tolışim az, tolışim!

VUQAR Həmati

 

 

 

QARA İLAN

Ebilhesen01.jpeg

Əbil HƏSƏN           

Ardını oxu...

Mir Cəlalın xatirəsinə həsr olunan müsabiqənin qalibləri mükafatlandırıldı - FOTOLAR

20180523045702-35049-23.jpg

Bu gün İçərişəhərdəki “Ədibin Evi”ndə yazıçı Mir Cəlal Paşayevin xatirəsinə həsr olunan hekayə müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Müsabiqə müasir Azərbaycan ədəbi prosesinin və hekayə janrının inkişafına təkan vermək məqsədilə keçirilib.

Ardını oxu...

Yeni nəşr: “Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti”

15255315106284730003_1000x669.jpg

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Buludxan Xəlilovun “Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti” kitabı “Adiloğlu” nəşriyyatında çapdan çıxıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, kitabın elmi redaktoru siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru, professor Hikmət Babaoğlu, rəyçiləri isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ağasən Bədəlzadə və tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafadır.

Ardını oxu...

Kamal Abdullanın “Qızıl Delviq” almış kitabı Serbiyada

Kamal-Abdulla-1-438x303.jpg

Serbiyanın Belqrad Universitetində Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, akademik Kamal Abdullanın serb dilinə tərcümə olunmuş “Deyəsən, Platon xəstələnib” hekayələr toplusunun təqdimatı keçirilib.

Ardını oxu...

Şaturi əfsonə

IMG-20180406-WA0026.jpg

Ve vaxton bənav qıləy əjdəho jiyedəbe. Im əjdəho həşiku hiç xoşış nəvoy. Həşiyədə pəre zınedənıbe. Həşi qam əy sutedəbe. Əve, bə ruj əv ıştə kafçədə hıtedəbe, bəşəv çı kafço beşedəbe, osmonədə pəredəbe. İ ruj ijən bəşəv osmonədə pəreədə Ovşomi ruşinə  bəçəy çaş dətıvedə. Əjdəho ğıyzin bedə. Bə ovşomi ruşinən tov varde pidəşnıbe. Əve, bə ğəror oməy ki, ovşomi çı osmono  bə zəmin eğando. Şəvon beovşom bıbun. Piyidəşbe har çı çəy votəy bıbu. Əve, bino kardışe bə osmon pəre. Ve pəre bəpeştə oməy bə rəsəy ovşomi.  Xəyli çətinəti bəpeştə ovşomi bə zəmin eğande edəku ome zınəşe. Ovşom ıştə vırəku çıpiyəy, eqıne bə zəmin. Əjdəho şo-şo kardışe, epərəy bə zəmin. Əmmo bə zəmin oqardeyədə mot mandedə, oxo ısə şəv bəninbe. 

Ardını oxu...

2 -dən səhifə 16

Əlaqəli xəbərlər