SADİQ HAQVERDİYEV Şe'ron

Sadiq Haqqverdiyev

Sadiq Haqverdiyev

20 Yanvar

Çı yanvari vistədə,
Qıləy rüj çəv beədə,
Tankon çəxi jiyədə,
Mardin çəmə şəhidon.

Çənədə odəm marde,
Tank çəvon səpe qarde.
Əvonış şəhid karde,
Mardin çəmə şəhidon.

Beinsofə dışmenon,
Çənə sağe çəmə con,
Iştə həyfi bəstemon,
Mardin çəmə şəhidon.

HəloL-hərom

Bəhə ıştə həlolə moli,
Məhə hiç, tı, həromə nüni.
Bahardoş həromə moli,
Bəvindeş ki, ıştı kə qıni.

Həroməti bə hiç ki xəy ni,
Omedə insoni vıniyo.
Ki hərom peğəto, əv, çəy ni,
Pidəşe lap bıbo i dıyo.

Boyation

Çəmə vişə kavuye,
Məvot, ım qəp dıvuye.
Dışmen hejo dışmene,
Çəy ko, əncəx, daveye.
***
Tostone, bə so beşdən,
Bə honi çaşmə eşdəm.
Çəmə vətən recine,
Az əçəy rəsmi kəşdəm.
***
Zımıston həmə beşən,
Va rıtero so eşən.
Ənədə va voə ki,
Sipi bən çəmə vişon.
***
Kom vıl əvəsorədə.
Rəye zizə okardə.
Ğıj kardedə şanqone,
Cücə bedə sardədə.
***
Poz omedə, voş voydə,
Hır bə zəmin şığ noydə.
Məholi ranq dəqiş bə,
Bənə vəşti bü doydə.

"ALƏM" 1 (1) 2016

TƏRCÜMƏ ( ŞE'R) Qadın bədəni

10497162 778090035547500 5349397086962507456 o

Xanəli Tolış

QADIN BƏDƏNİ

Namusdu,qeyrətdi qadın bədəni,
Büsbütün heyrətdi qadın bədəni.
Həyadan bükübdür əyninə örtük,
Həyatın dadını biz onda gördük.
Nədəndir,necədir dadı bilinməz,
Dadlıdır,dadının adı bilinməz.
Təzədir həmişə,tərdir həmişə,
Canından çıxardır dərdi həmişə.
Dünyanın əşrəfi, bahalı zərdi,
Allahın yapdığı canlı əsərdi.
Çiçəyi yerində,gülü yerində,
Dayanıb yan-yana qoşa çeşməsi,
Əl uzat,toxun ki,coşa çeşməsi.
Necə də məhtabdı qadın bədəni,
İlahi kitabdı qadın bədəni,
Bir özgə aləmdir hər bir varağı,
Oxusan tükənməz əsla marağın.
Burada bahardır bütün fəsillər,
Gətirər dünyaya təzə nəsillər.
Daim gül qoxuyar ağ otlar kimi,
Yumşaqdır bəmbəyaz buludlar kimi.
Həssasdır hər gələn səsə,səmirə,
Əriyər önündə dönər xəmirə,
Canlara od salar qadın bədəni,
Canlardan can alar qadın bədəni.
Bizlərə nələri bəxş edir daha...
Şükür onu verən qadir Allaha.
XANƏLİ TOLIŞ
2012.

IMG 1339

Bə tolışi zıvon tərcüməəkə: Elnur Ağa

Jeni əndom

Namuse, ğeyrəte çı jeni əndom,
Səku bə lınq heyrəte jeni əndom.
Həyoku səpeysəş tül eğandəşe,
Jimoni ləzətı ey bəmə doəşe.
Çiçe əv, çokneye, çoknə ləzzəte?
Bedəni nom do, əv çokne ləzzəte.
Tojəye, tojəse tojəye hejo,
Conədə bekardə dardono, ozo.
Çı dınyo əşrəfe, bohoyə zəre,
Ey Xıdo soxtəşe, Xıdo əsəre.
Vılınoş, qılınoş ıştə vırədəy,
Ey ğəşənq nüşo doə maxlonış hısey.
Pemandə bəyəndı giti honi çəş,
Doroskə, das bıjən, bıqətin otəş.
Çoknəyən məhtade çı jeni əndom,
İlahi kitobe çı jeni əndom.
Qele co dınyoye əçi har vərəğ,
Dı hande əbıni sə merdon mərağ.
Oyo əvəsore həmmə fəsılon,
Vardedə bə dınyo tojə nəsılon.
Hojo bəne vılon dode tojə bu,
Vey name lap bəne sipyə astəvu.
Həssose bə omə har pıççə, sədo,
Bəbe ıştı vədə ov, bıkoş cəfo.
Vey conon osutde çı jeni əndom.
Conondə con sedə çı jeni əndom.
Bəmə co co şeyən paybaxş kardedə...
Xan beçi doə Xıdo şukur kardedə.

"ALƏM" 1 (1) 2016

TƏRCÜMƏ ( ŞE'R) Kardəm

15032196 1686511161609845 4476221842795472762 n

Əli Heydər
KARDƏM

Boən bıbəmon i arədə,
İ bıbəmon har barədə,
Çokə inson bə vırədə,
Bəvon şinə söhbət kardəm.

Kiko çokə xosyət heste,
Beyko merdə cəhət heste,
Çiki bəştə hurmət heste,
Azən bəvon hurmət kardəm.

Tojə formon, modon heste,
Kokon heste, lodon heste,
Konco nomerd, nodon heste,
Valla, bəvon nifrət kardəm.

Şe'ri tırki zıvonədə tərcümə:

EDİRƏM

Gəlin olaq bir arada,
Biz birləşək hər barədə.
Yaxşı insan olan yerdə,
Şirin söhbət edirəm mən.

Kimdə yaxşı xasiyyət var,
Onda gözəl çox cəhət var.
Kimdə özünə hörmət var,
Ona hörmət edirəm mən.

Təzə modlar, formalar var,
Necə ki, var kök arıqlar,
Harda Namərd, nakəs olar,
Ona nifrət edirəm mən.

Müəllif: Əli Heydər
Tərcüməəkə: Əli Heydər

"ALƏM" 1 (1) 2016

NİCAT AĞAYEV Filə doxtor (yumoristik hekoyə)

14639586 680735802090136 7618973472551180140 n

Filə doxtor

Ə ruji dıştə hamsiə, dı Əyzolla bə Aliəbod, bə hüzürə vırə şəbimon. Əyzolla çı Məşhədo, ziyarəto tojə omə. Ziyarəto tojə oməkəson "ğazin" bedən oxo! Riş, ərəğçin, gümüşə anqışte, təsbe... Əyzollaən bımon həmə riayət kardə.
Çəvırə məlo zındəbe az ğıronəhandim. Əve, bə çodo dəşəcəğın əmənış vanq karde, ıştə palu nışandışe. Çayəvoni iskani çay varde bədiqə, boəmə dı qılə "cüz"ış varde. Qıləy bomı, qıleyən bo Əyzolla. Həni ımon çı bızınon ki, Əyzolla "Ğıron" hande zındəni. Əyzolla dastədə "cüz" i bə camahati erəxəy, i bə məlo erəxəy, çəğın qədə-qədə bəçımı quşıj vote:
-Boli, bəştı sə bıqardom, ıştən zındəş ki, az hərfon zındənim. Hiç nıbo ım "cüz"i düz bıqət, bıdə bəmı, vindəkəsən jıqo bıznon ki, azən handedəm.
...Bəçımı yod qıləy anektod dəşe, sırə mınış qəte.
Bə podşo çı Hindistano qıləy fil hədiyyə vığandən. Penc-şəş manq dəvardə ım fıl noxəş bedə. Podşo elan doydə karde:"Ki fili müalicə bıko, bəy çıl qılə ğızıl bədom". Dı-se ruj dəvardə, hiçkiku sədo beşedəni. İ rujiən qıləy merd omedə çı podşo tono, votdə ki, az filə doxtorim. Əlğərəz, podşo ımi dənoydə bə fili kumə, ıştən bentonədə çəş kardə. Sahati dəvardə merd beşedəni, dı sahat davardə merd beşedəni, podşo qədə-qədə kumə kəybə okardə. Vində, çiçe, zə? Im "doxtor" ak-ovi dılədə qardedə bə fili sə. Qa bəçəy xortumi diyə kardə, qaən bəçəy dumi. Podşo xəbə səydə:
-Zə, doxtor, çiç bə bəy ? Çımı fili dard çiçe?
"Doxtor" fış-fıs karde-karde omedə podoşo tono, cəvob doydə:
-Podşoyi-aləm səğbu, bəştı sə çavom, şımə i qılə çı merısi səy dı kuti bəmı nuşo bıdən, az ımi müalicə nıkəm ha, bəsə mısə sıpəzoə ni.
Ço şımə sə bıdojınom, "cüz"ım səy çı Əyzollaku, nome bəçəy vırə, bə məlomən vote:
-Çı məşədi çəşmək kədə mandə, beçəşmək hande əzıni. Bıbaxşən!
...Bə kə omeədə, roy dorozi Əyzolla hiç damə nıbe. Bə di rəseyədə iqlə ımış vote:
-Az i kərən ğələt bəkardem, bəştə sə ərəxçin bənom.

"ALƏM" 1 (1) 2016

PROSTAT (yumoristik hikoyə)

   15822933 725304024299980 9049624939676535400 n

    Nicat Ağayev

Xıdo tıni bısırvıno, ha Qulverdiə daya, tı çı bəloşbən...
Se-ço ruj bə nav Qulverdiə day bəçəmə kə, bə şəvnışt oməbe. Çay peşome-peşome çığın-çəğın qəp jəydəbimon. Hiss kardəbim ki, day həmonə day ni, vey bekefe, ıştənən bə sıxaninə odəmi oxşəş doydə. Votem:
-Şinə day, bəçımı çəş cüri çidəj, çiç bıə bətı?
Day hələ-mələ damə nıbe, çandi bədiqə votışe:
-Balə, boy, hələ əyvonədə qiləy papruz blkəşəmon.
Əyvonədə day papruzıj voşıni, i-dı kərə bə sinə okırne bəpeşt binoş karde qəp jəy:
-Hovəzo, əhvolım hiç fər ni. Çand vaxte bə lınqəro şeədə vey əziyyət kəşedəm.
Votem:
-Day, çoknə yəni əziyyət kəşedəş? Bə ləvə şedəş?
Day votışe:
-Zə, neye, ne, bə ləvə şedənim.
Çəyo bı ton-bə ton diəj karde, vindışe ki, hiçki ni, dəmande ıştə dardi vote:
-Day bəştı ğıbon, hovəzo, tı cokəs nij. Düz i haftə bəbe ki, bə sıvıkə taharat beşeyədə həni mardəm, bəyji bedəm. Im çı bəloe dərəsdənim. Ə itkə zəhərə çümüni lap süte-süte, ıştənən tılə-tılə kardəm. Hələ şanqone, ğasbu, ponzə kərə, vist kərə bə peşkə şedəm... Çı bızınome, balə, ıştə dardi bə hiç ki vote zındənim.
Votem:
-Day, bəs Əğəbalə çı əcəb tıni bə doxtor bardəni? (Əğbalə çı day rukə zoəye, dəynə i kədə jiyedə).
Day ğeyzıj karde:
-Zə, tınə ıştə con, çımı tono çə jenqəvə sıpəzoə nomi məqət! Votdəm, ”balə, mardedəm, mıni bə qıləy doxtorə kəybə bobə”. Votdə, ”Lələ, tı beko mandəşe. Piəmerdişəni, doxtori çiç kardəş?”. Əncəx, beğıryəti ıştə həsuəj de bə Tehran bardəbe.
...Çı şımə sə bıdojnım, maştənə ruji dayım barde bə Lankoni “diəqnostikə”. Dayıjon dırıst muayinə karde: Analiz, rengin, üzi... Məlum be ki, çı day prəblem “prastat vəz”ədəye. Doxtori votıje:
-Sipriş, ğət norohət məbi. İyo tarsənin hiçi ni. In noxəşəti piəmerdonədə vey bedə. Əqəm pidəbu, botl dəvo-darzən bənıvıştom, İnşallah, dəyən ın noxəşəti dəbavarde. Ne, əqəm səvsem çı bəloku rəxe pidəbu, bəvədə bəbe tıni əpəles bıkəmon (çəyo doxtlri zevelə sırəş karde). Əncəx ımi bızın ki, peşo ın əpəlesi həni “bılbılon” “cəh-cəh” jəy əzınin, haaaaa!
Day i bəmı erəxəy, i bə doxtori erəxəy, şe bə dumot. Çandi bəçəton votıje:
-Bəştı sə çavom, doxtor, mıni bı sinədə jeni tono siyodim məkə. Hejo bomı dəvo-darzən bınıvışt, bıdə bışom bəştə hubıəy.
...Doxtori kabinetiku beşeyədə çəmə divoj-çı Qulverdiə day həmsin Museyibə mamu bəmə peqıni. In mamu həm pəltəke, həmən danqe (iqlə sıxani da kərə xəbə bıstəne). Bəle...”salam-əleyk”, ”əleyk-salam”... Museyibə mamu xəbəj səy:
-Q-q-q-ulverdi, tı iyo çiç k-k-k-ardedəş?
Day votıje:
-Hiç xəbə məstən, Museyib. Qədəy noxəşim, votem i kərə ıştəni bə doxtori nuşon bıdəm.
Museyibə mamu votışe:
-M-m-m-aşalla, bənə kubızij. Iştı k-k-k-onvrə bətı d-d-d-oj doydə?
Im qəpon bə Qulverdiə day noxoş omeydəbin, əncəx çı Mamu dılıjən arışteş pidənıbe:
-Zə, hiç vırəm dəjedənie. Əncəx, biədəbəti nıbo, bə lınqəro-bə sıvıkə taharat şeyədə vey əziyyət kəşedəm.
Museyibə mamu xəbəj səy:
- Ç-ç-ç-ümün k-k-k-arde zındənij?
Qulverdiə day ğeyzıj karde:
-Əstafırollaha! Zə, Museyib, tınə ıştə pıə qur, dast peqət çımıku. Bə Xıdo ğəssəm, bə analizon doy qorəş maştə-maştə nəfomən hardəni, bəsə poysə mande zındənim. Bəştı kefıi nıqıno, imkon bıdə əmə bışəmon. İnşallah, diədə qəp bəjemon.
Xəyrıj nıbe, Museyibə mamu dasıj penıqəte:
- B-b-b-ıvotənı, zə. Ç...n k-k-k-arde zındənij?
...Çı şımə səy bıdojnom, day ha piyəşe sıxani bıqordıno, Museyibə mamu sınbıj dəjəy ki:
-Neye, ne, tı b-b-b-əbe bıvotiy. Ç...n k-k-k-arde zındənij?
İ tono bədəni doj, i tono vəşiəti, i tonoən çı Museyibə mamu sualon Qulverdiə dayıj qırd bə xırtə rosıni. Day həni durumıj harde nızınəy,”tıpəy”:
-Zə, pəltəkə sıpə, boçi karde zındənim? Kardəm! Lap çok kardəm, lap ğəşənq kardəm! Cürəy kardəm ki, tı boy təmşo bıkə. Əncəx, qıləy bebəcə cəhətıj ıme ki, tı bunum coknəy sıxan kardəş ha, azən jəqo çümün kardəm! Dərəsiiij?

 "ALƏM" 1 (1) 2016

SIRE-SIRE BIJİYƏN (LƏTİFƏ)

Camal Lələzoə 2

Həni çımı qəvo ruən emə

Qıləy jeni dı qılə kinəş hestebən. In jeni ıştə kinonış dı həzo əzob-əziyəti yol kardə, perosniyşbe. Kinon dıştə məhəbbəti nomışon bekarde. Yolə kinə anəho nıbe nışonin be. Çı kinə pəvandi har kərə bəçəvon kə omeyədə jen bəçəy sə əqardi, çı nozu nehmətış hıstebe, bə sufrə ənəy, xususən tojə mosti çəy ğabədə bıryədə əvoti:
-Bəhə çımı balə, bəhə, mı imtohonım kardə, bətı most doyədə niəm zığin bedə. Iştı qəv ruənine.
Vaxt dəvardedə. Dıminə kinən doə bedə. Dıminə kinə pəvandiyən ro okardə bı kəy bə. Moə bı zoən bə navonnə zomo votə sıxanon votedə. Təsadufən iminə zomo i ruj bəştə həsı kə omədə çı həsı bə dıminə zomo votə sıxanon kəy bə qəvədə məsedə, bə sahat oqardə bə dumo. Imi vində həsı votedə:
-Balə, bə dumo boçi oqardiş? Boy bə kəəni!
Yolə zomo votedə:
- Nənə, çımı ome həni bəvəc əvoni, çumki həni ruən çımı qəvo emə. Həni dıminə zomo qəv ruənine. Oqard əçəy tono.

Əvotim çımı nomi “fılon şey” bınənən

Qıləy dukondo hıstebən. In merd ıştə koədə hejo sərost be. İnsofinbe, mərhəmətinbe, dıləsutbe. İ ruj diədə, qıləy əçəy nomədə vələdəzunə cıvon omedə, tosbə maaşi səy xəyli molış peqəte pidə. Dukondo rəhmış omedə, bımi nısiyə mol doydə. İ manq, dı manq, se manq davardə, həmin zoə ğarzə puli vardəni ki, vardəni. Dukondo ğədəğə kardə, bə zoə ğohum-ğəbilə vəziyyəti votedə, xəyrış bedəni.Dı zəhməti dərəmud kardə mol-pul şinə şeybən. Həni bə zinhor omə dukondo i ruj çə zoə navi qətedə, çı cəmati dılədə əy biabur kardə, oxoniədə votedə:
-Əqəm mı moəo beədə zınəmbəy ki, çımı nomədə bənə tı qıləy vələdəzunə bə dınyo bome, əvotim çımı ın nomi bəmə mənənən, fılon şey bınənən, (iyo dukondo merdə toyfə aybə bədəni uzvi nomi kəşedə) əncəx, ın nomi bəmı mənən. Zə, inson bıə bəndən bı dərəcədə dəmərəs, nocins bəbe?
Votedən ki, çı sıxanon bəçəton ə, zoə çı cifo puli bekardedə, dukondo qarzi doydə. Əncəx çı dukondo bəy votə sıxanon bə qəvon eqenedən.

Dəşə, beşə

1972-nə sorədə ovəyz oməy, dı co dionnə bərobər, çəmə dişən eqəte. Cəmat bə bılındə tıbə so vite, çand sahat əyo mande. Ovəyz nışte bəçəton çı tıbə soo pevılo ben bəştə kəon, binoşon karde qədə-qədə çı ovəyzi jə ziyani çı arəo peqəte. Rəyonədə, dı rayon icraiyə komitə sədr Cavanşir Əsədofi rəhbərəti qıləy kəmissiyəşon tərtib karde. Im kəmissiyə bə vey ziyon kəşə kəon yardım co kardəbe. Kəmissiyə di kəbəkə nəvedəbe. Nubə oməy rəsəy bə piəmerdə Teymur mamu kəy. Cavanşir müəllim dəşe bə so dı odəmon, diəkardışe bı tərəf-bə tərəfi, bəştə koməkəvoni voteşe:
_Bınıvışt, dəşə, beşə.
Teymur mamu əçəy tonobe, əve çəy votə sıxanonış çok məsəy. Sıre, bə Cavanşir müəllimi hejo sıre-sıre votışe:
-Cavanşir müəllim, jəqo şey heste ki, dəşi, beməşi? Dəşə şey bebəşeyəni.
Cavanşir miəllim dı sırəynə çəşon diəkardışe bə Teymur mamu, həni hiç çi nıvotışe, şı soo beşe.

Hostone, tı bıdə

Mortoz mamu beşedə bə vıjor. Vində vey bohoçiətie. Dı kərtov-piyoz həvatə merdi mübahisə kardə, molyəmətış saru eğande pidə. Həvatəkəs ıştə sədo rost kardə. Bı vaxt çəvon tono qıləy ğırli-pırli jen hestebən. Im jen bə Mortoz mamu ıştə dimi qətedə, dı rıki votedə:
-Piəmerd, boçi kırnizəti kardəş? Həvatəkəs çanə votedə, bıdəni.
Mortoz mamu səy rost kardə, bə jeni vid-fəsoni diəkardə, votedə:
_Xanım, bıdə vote hostone, doy çətine. Doy hostone, tı bıdənəəni!
Jen mot-mətəl mandedə, hiç çi vote zınedəni. Dəro qınedə bəştə ro.
Mortoz mamu zıfılə sırəy kardedə.

Iştə “fılon şey” qin kardəni

Qıləy piəjen bə huzurə vırə şedə. Bə kə dəşeyədə ıştə tojə kəloşon kəybə qəvədə noydə . Sahati bəçəton bə daşt beşeyədə, ıştə kəloşon peydo karde zındəni, hay-kuy kardedə. Odəmon bəyku xəbə səydən:
-Nənə, ıştı kəloşon çoknə kəloşbin, kom ranqədəbin?
Piəjenə nənə votedə:
-Dıləş sı, bentonış siyo be.
Mortoz mamu daştədə ləməsə nıştəbən. Im sıxanon məsedə. Iştən boştə sıredə, votedə:
-Kəxəlizi kinə, hejo bıvot ki, ıştə “fılon vırəm” gin kardə.

Dıştə pə quri hıtedəmbən

Qıləy pə ıştə zoə məcbur kardedə ki, ıştə avlodono i kəsi kaftorə kinənə kəxıvand bıbu. Kəxıvand be bəçəton, çı zoə siyo rujon bino bedən. Noxəş, tındə xosiyətə ım jen bə zoə çəş doydə, ruşnə dodəni. Xıdo vəsilə bedə, ım jen bə rəhmət şedə.Tikəy bəçəton çəy pə bə rəhmət şedə. Arədə tikəy dəvarde bəçəton zoə şedə dıminə kərə kəxıvand bedə. Boştə qıləy reçinə kinə vəyu vardə, hərəbaxt bedə.
İ ruj çəy həmrono i kəs çəyku xəbə səydə:
-Boli, dı jeni arə çoknəye? Çoknə jiyedəon?
Çı pə iyən navonnə jeni zülmi çı yodo benıkardə zoə votedə:
-Məvot, boli, jıqo bızın, çı mori qəvo rəxəm. Dı sıftənə jeni hıteyədə, jıqo bızın, dıştə pə quri hıtedəmbən. Məvot, məvot...

Çayə pul


İ kərə çı Lələzoə ro bə Qeyqol (Göygöl) eqenedə. Həmronış ərbobə cıvonon bedən. Qeyqoli xəyli seyr kardedən, nəvedən. Oxoyədə Qeyqoli tono çayxonədə nıştedən, i çaydon çay peşomedən. Əşteyədə, cayəvon bəvon votedə ki, çı i çaydon çay molyət da mənote. Lələzoə dı heyrəti bə çəyəvoni diyə kardedə. Oxo əv, har vırədə bə i çaydon çay i mənot pul ədəy. Əncəx, ıştəni arışte pidənişe, dasti bardedə bə cif. Bı vaxtədə əçəy həmron çı çay puli doydən, əştən səpo.
Peşo ım əhvoloti boştə həmronro qəp jə Lələzoə sıre-sıre əvoti:
-Zə, çok be həmron ə da mənotışon doy, mı doəmbəy, valla, peşo infarkt mıni əjəni.

Çı sor-bə sor
Votedən, çı bandi tolışonədə qıləy merd, (əmə odətən bəvon değıj votedəmon) ıştə avlodon tono, bə qıləy oron tolışi di, bə səfə omedə .Həftəy bəçəton bə kə oqardedə. Kədə ıştə səfəku xəyli qəp jəydə. Süfrədə çı oroni tolışon kəyku vardə bıə bırzədə, çokə sipə pılo patə bıəbe. Bəştə lələ dı dığğəti quş doə qədə zoə, berdən, xəbə səydə:
-Lələ, votdən çəvrəy tolışon har ruj pılo hardən? Bəs, əmə bənə bəvon, har ruj boçi pılo patedənimon?
Lələ bəştə balə dı zəndi diyə kardedə, ıştəni narıştero votedə:
-Balə, tı çok bəsə dənışiş. Oroni tolışon ım şanqo pılo patedən, iyən ıııısətnə şanqo (iyo lələ sıxani doroz kardə), əmə ısə çı sor-bə sor, çı sor-bə sor (oyo lələ çı sor -bə sor sıxani ğıvrəğ votedə), çı id-bə id (ijən lələ çı id-bə id sıxani rə-rə votedə) patedəmon. Səf məkə, çımı balə, əlbəttə, əmə rə-rə pılo hardəmon.
Hırdən hiç çi votedəni, heyron-heyron bəştə lələ quş doydə, rozi mandə.

Camal Lələzoə,
Şair, ənıvışt

"ALƏM" 1 (1) 2016

15 -dən səhifə 16

Əlaqəli xəbərlər