Dillər

RUDXAN ĞALƏ

rudxan.jpgRudxan nomədə tarixinə ğalə çı Qiloni əyoləti Fumən şəhrədəye. Çı ğalə divoon bə i həzo penc sa metrə dırozi rəsedə. Im ğalə şestı penc qılə qulləku iborəte. Kali mutəxəssison ım ğalə dutə vaxti bə Səsaniyon hukumətəti zəmonə votedən, co kaliyon ısəboy, ımi bə Səlcuqon zəmonə anqıl kardedən. Im ğalə çı Rudxani barzə rəğəsəon qıləyədə, dı hektar, şəş soti vırə qətedə. Həmən, ım ğalə çı dıyo səviyəsən haft sa metrə bə pe ğərolış qətə. Bo Rudxani ğalə vindeyro bəpe çı nezə diyku vəyo haft km ro bışiy, iyən i həzo qılə pıllə rost bıbiy. Çı ğalə har dıqlə kəmo ru eşuredə. Iyo vində bedə, çı ğalə nomən hejo çımiku peqətəbə. “ Rudxanə” Sıvoy bı nomi, çı ğalə dıqlə co curə nomışən heste. Xisami iyən Həzo pıllə.

Rudxanə ğalə dı poəku iborəte. Çəy həşieşə səmtədə hukmdoron deştə hərəmon jiyedənbən. Iyo, kərpuçədə ejəbə dımərtəbə ğalə heste. Həşipemə səmtədə ısəboy, çı ğalə qərdəni kəşə ləşkəri ğıvvon ğərol qətedənbən.
Çı həşipemə ğalə donzə qılə bəəj heste. Həmom, Zindon, bo beşeyro etyot kəybə iyən ovə nov. Çı həşieşə ğaləən donzə qılə bəəj heste. Iyoən Ovi ro, ovdon, ambo, zirzəmi, həmom iyən bo podşoh xıyzoni etyociro ovə nov heste.
Ğalə divo səpe bə dırozəkilə, sıvoy şestı penc qılə qərdəniyə qullon, bə restə hılon hestin ki, çı hılono bə dışmeni qullə ğandendənbən iyən bəçəvon sə qılov yaən co çiyon peş kardə bedənbən. Imi ğeyd karde vocibe ki, hələ hıç qılə dışmeni ləşkəri zuj vışkiyəşni bıstəno ım ğalə bə dast.

Əlaqəli xəbərlər