İlqar Səfərov HƏMAT ÜSYANI

İlqar Safarov

Həmat üsyanı

Midiya dövlətinin əsas ideya-siyasi dayaqlarını təşkil edən maqlar Zərdüşti olmayan farsların əsarəti altında qalmaqla heç cür barışa bilmirdilər. Onlar məqam axtarırdılar ki, yenidən Midiya dövlətini bərpa etsinlər. Kirin Midiya ərazisində Daxlar (Derbiklər) tərəfindən qətlə yetirilməsi hadisələri sürətlənirirdi.

Ardını oxu...

LİK RƏYONİ AKÜŞƏPEŞTƏ Dİ KALİ TOPONİMON

Aküşapeşta di

Lik rəyoni Aküşəpeştə di kali toponimon

Yoncəhi
Hüləhəmo
Əbu çol
Şiri marz
Miri kəco
Bil
Biliküt
Bıləobə
Rıvosə lonə
Biliqəv
Xəmənco
Cəvəçol
Təpəbın
Loli lınqə
Mamudi lınqə
Dilarə Honi
Əsrafili band
Quləsəni çol
Yolə hi
Fərəci ləj
Penə həmo
Mirtəği cü
Yolə təpə
Ləj
Qəhülədo
Şavəli tük
Baci rəğ
Novrüzi lınqə
Məmədi kəco

Rizvan Taqiyev

Rizvan Tağıyev
Lik rəyoni Aküşəpeştə di.

LİK RƏYONİ CONİ Dİ TOPONİMON

Coni kendi

Lik rəyoni Coni di toponimon

Ğəybi ocəğ
Ğerəcə tıbə
Bobo Həsən
Bobo Kərim
Bobo Məhəmməd
Səyid Yusub
Vənə doy tıbə
Tikə quron
Şıxcənnət
Seyid Abbas
Bulaglar
Siyokəlinə honi
Telə honi
Zalyoni honi
Segıri honi
Ğemişedə honi
Dico honi
Yurdi honi
Dırjəhaləsə honi
Canqi honi
Hafthoni
Suməbıni ru
Teləru
Kavlə də
Ğəmişə də
Quzəməği də
Hamaltə də
Şiveşə də
Dırjoni də
Məği də
Xanəli də
Mojqon qəvol
Mılısımi qəvol
Şıtimarzə qev
Qerəyurd
Sipçironi təpə
Kerəyon
Kurexone band
Zalyoni təpə
Daveynəhi qevol
Dulnon qəvol
Çəbi hi
Penə qəvol
Jinəqəvol
Çolnon
Diyəqo hal
Rıvosə dul
Hışkəven
Sığəbə
Qurnəçeker
Xınbıli qəvol
Sığnəsə qəvol
Haləkut
Lisəyni qəvol
Səğıri qəvol
Yoncehi
Heydəri sel
Piləyə suməbın
Rişi hi
Kane coni
Quzəmeq
Telə
Seyfiəli latə
Zalyon
Əvuəçol
Ğıri ləj
Dulnon
Fərəci xəmən
Ney
Jinə məzə
Penə məzə
Qırdələket
Vaşdum
Həvuşə latə
Honiyəbın
Qrandə hulə do
Suməbıni hulə do
Suməbıni əvuə do
Dırəyə peştə
Cü peştə
Kanə Coni sel

Keymə dul

Həmidi xəmən

Həmidihulə do

Telə hulə do
Sınni də
Sumebıni hemo
Kanə Coni peştə
Keyməduli nog
Siyokəline nog
Dimə
Çoləsıg
Sekinə honi
Kaqosyo
Kulətdə
Sıghoni
Sınni hemo
Quzemegi həmo
Telə həmo
Bobo Həsəni həmo
Qırdəleketi həmo
Qerəyürdi həmo
Rıvosəduli həmo
Zeynelilaton
Südefi ddüz karde ro
Bəlelə do tanq
Yusibi laton
Səmidi opotəy
Ğoşə honiyon
Lüə hi
Dikə hal
Lüə hi də
Leyla küməco
Şivəşədəy küməco
Seqləhal
Dıxıçə hal
İxıçə hal
Dırozə rəp
Səfeyə də
Hılinə hal
Tanqon
Cavzi ihal
Rəzqobın
Siyolotanq
Oye hi
Külinə hi
Lələ kulət
Qalə
Əğeverdi hülə do
Xələci dul
Fərəci honi
Sənqər
Şirməmədi hal
Əmra vizə do
Niyəsxal
Ğedıri peşte
Xodagoli yeralmə hi
İskəndəri sel
Məli küməco
Yusibi çole hi
Sasığ
Hamaltə də
Ğoşə honiyon
Diməsə
Milısımi vişə
Qerəyurdi vişə
Çeşmoni vişə
Loşənə hi
Qədə hüşə peştə
yole hüşə peştə
Pəllekə çol
Qırdülə hal
Haləvə
Almə noğ
Cüci noğ
Telə çır
Qüzəmeği çır
Zalyoni haym
Pesşıştə xıl
Ğerə yürdi hal
Rüədılə
Penə kanə Coni

Tevekkul Mirzeyev

Təvəkkül Mirzəyev
Lik, Coni di.

"ALƏM" 2 (2) 2016

LİK RƏYONİ DIZDİPOK Dİ TOPONİMON

Azad Qafarov

Azad Qafarov

Lik rəyoni toponimon

Zardəyətəğ
Loli dul
Lisəyn
Penə siəlıvə çol
Jinə siəlvə çol
Tijə porqo
Bayraməli obə
Əbosi kəco
Penə qəzənə çol
Jinə qəzənə çol
Mıstəfoysə
Şirəli kəco
Eəpok
Qodilon
Vizətəpə
Tırkə vizə doy rəğ
Həmoə hi
Yüzbaşi təpə
Hülə peştə
Pəjə hi rəğ
Xıdo briyə hi
Kanə kəy dəvə
Ləj
Nəsuri lınqə
Nəsuri lınqə də
Sığınə bozo
Sığınə bozo də
Dico
Dico də
Orusə kəon
Orusə kəon dəvə
Sıvestə təpə
Şatə hülə do
Şatə hulə do dəvə
Ancinə kümə
Ancinə kümə dəvə
Bırketə honi
Ğasi də
Lühə hi
Honi təpə
Serə təpə
Fırs
Fırısi də
Miri kəco
Bıləbunə haym
Mirtəği cuə
Xəmən
Zimlə
Tırkə lu
Məlki lu
Həsini çolə
Ğuri honi
Suleymoni hi
Gelləşə çol
Ağsə Əhmədi so
Silosə çol
Vəxmə hi
Rəşdo ro
Lankonə ro
Akşəpeştə ro
Merzəğə hi
Allahverəni hi
Hüləyni ğəvon
Jinə obə

Mirsayad Aşrafov
Mirsəyad Əşrəfov

Sambu kəş
Qəzənə çol
Tijə porqo
Siəvlə çol
Həmoə hi
Hülə peştə
Hilali haym
Yüzbaşi peştə
Nəhməti hi
Pəs şıştə xıl
Sükəvu
Əsrafili xəmənco
Bəlelə boğ
Həmatə küt
Vizə təpə
Qaminə çolə
Hüləyn

Azad Qafarov,
Mirsəyad Əşrəfov,
Lik, Dızdipok di.

LİK RƏYONİ ANCƏQƏV Dİ TOPONİMON

Şehriyar Mecid

Şəhriyar Məcid

Lik rəyoni Ancəqəv di toponimon
Ancəqəv,
Hulədoy çol
Yexə hi
Serə lınqə
Pəsə kumə rəğ
Qələ kumə rəğ
Əskəri kumə
Nəcəfəli lınqə
Çolə hi
Kəlbi kındə
Jinə kə
Nofçürə
Dədə lınqon
Sodıxi boğ
Həmidi kəco
Çəxməxi rəğ
Tulni qəv
Qınq
Loşəynə bızqo
Sıpiyə tul
Vənış
Cəvəhi çol
Kumon
Laqə xəmən
Xəxoy hi
Qədə Sütə lınqə
Yolə sütə lınqə
Kafte kıştə
Kıvuyə çol
Yolə hi
Sutım
Lisəyn
Vizə həmo
Xuqə bilon
Vənə lınqə
Rəzdoə lınqə
Naibi boğ
Baba hi
Tulni çol
Vəcələ band
Düklə band
Safədül
Kıvəyn
Vizə qəvol
Kırjəsığ
Sıpiyə vızım
Sardınəkəş
Kijə honi
Taxtədoy çol
Panə hi
Kuməco rəğ
Məlli təpə
Rəzdoə çəker
Tafinə hitə
Amburə kul
İşalə qəv
Bəlelə rəğ
Kıvəynso
Cındoə honi
Kişi kumə rəğ
Qədə həmoə rəğ
Yolə həmoə rəğ
Təkə vizə toğə rəğ
Kəməroy bukə
Pəjə hi
Kandulə gelləş
Fındıxə kulon
Koçəjən
Siyo ğuli qulubə vırə
Lığlığə.

Şəhriyar Məcid
"ALƏM" 2 (2) 2016

 

BABƏK BAHARİ Babək Xürrəmi

Babek Bahari

Babək Bahari

BABƏK XÜRRƏMİ

Tarixə rizonku jıgo omə ki: “Babək səvaloniku kubəsoni-həşi peme tərəfədə, Bilalabad nomədə diku moəku bə...” Əgəm bə Məsudi nıvıştə istinad bıkəmon, hiç istinadən nıkəmon de fakton əsos ne çı İroni neən Azərbaycani zəminonədə Bilalabad ya bəy nezə nomə di ni və bəni və ım gəpi Almanijə tarix əzın Bertold ışpulr təid kardedə. əgəm ım fakton bə vir dəqandəmon bəvindemon ki, ısətnə xəritonədə Təbəri votəynə vırə duz bə Bıləbandi di rost omedə ki ısətnə Liki məntəqədəye və bəbe vote ki bo ım məsələdə hiç şubhə mandedə ni.
Çəyku bə peş Tarix ənıvışton bənə Təbəri, Məsudi iyən İbn-e Əsir gıləy ruku nıvıştedən ki bəzə qələku 12 km duəruye və çə nom Ruzəruz-e, Əgəm bə vir dəqandəmon ki ım qələ nezədə Ruz nomədə ru ni, bə ım nəticə bərəsemon ki ım tarix əzınon duşon votə yaən ki iyo səfışon kardə. Bəpe bıznəmon ki Tarix ənıvışton ım nomon co kəsonku de co zıvonədə əməsin və ım məsələ səbəb əbi ki nomon tələfuz kali vaxton çə orjinalə formiku tikəy duəro bıbu, əlbətə bəpe ımiən bə nəzə bıgətəmon ki ım kitobon tarixədə çand kərə həni nıvıştə bə və co ənıvışton kali nomon iyən luqəton deştən zınəyonnə əlış(dəqiş) əkəyn. Im ənıvışton xariciyə nomon tələfuzi hoston karde xunəy(qorə) əvoni bə Ərəbi zıvon nez əkəyn. Bəbe vote ki hiç şubhə ni ki Bəzzə qələ ısətnə Bəlləbırə qələye ki Tolışon bəy Bozə qələ nomışon doə və Ruzəru ki Təbəri iyən co tarix ənıvışyon əyku gəpışon jə, ısətnə Lankoni Vazəruye.
İbn-e Fəqih ıştən Əl-boldan kitobədə vaxtəm ki pidə Babəki sərzəminiku gəp bıjənı bəy Babəki şəhron votedə ki bımiku jıgo fame bedə ki ım nom bə ısətnə Tolışestoni sərzəminon aide. Bəpe bə nəzə bıgətəmon ki bo Tolışon sərzəminon ım zəmonədə gıləy məxsusə nom bə ni və hejo Gilan iyən Azərbzycani nomi jinton bə hisob vardə əbi.

Babek Xurrəmdin
Gıləy faktən ki bəmə subit kardedə ki Babəki qələ ne kəlibərədə ki likədə bə, məsudi votə gəpe ki nıvıştəşe Ərasə ru sıftə bə Bəzzeyn (Bəzon= dıgılə bəz ki bə bəzə qələ iyən bəzəru(vazəru) aide) rəsedə və əyoku pegardedə bo opışkiye (angıl be) de Kura runə. Imi ısətnə xəritonədə hoston bəbe vinde. əlbətə ım nəzə de həmdullah Mostofi nıvıştenə əyo ki nəvıştəşe Babəki qələ espəhbodədə (ostoro yəni) bə, lap zumand bedə. Imiən vote lazime ki mostofi Kəlibəri odəmonışən 14-nə əsrədə Tolış iyən Tırk nıvıştə...
"ALƏM" 2 (2) 2016

"Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin asanlaşdırılması üçün..." - Həmsədr (2)

ATƏT-in Minsk Qrupunun fransalı həmsədri səfir Stefan Viskonti dekabrın 11-12-də Azərbaycanda səfərdə olub.

 APA-nın məlumatına görə, bu barədə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı kommunikedə deyilir.

 Bildirilir ki, bu, Stefan Viskontinin Hamburq şəhərində ATƏT-in Nazirlər Şurasında hər iki həmsədr həmkarları ilə birlikdə iştirakından bir neçə gün sonra və vəzifəsinin crasına başladıqdan sonra regiona ilk  səfəridir. Məlumata əsasən həmsədr  Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilib.

Ardını oxu...

6 -dən səhifə 6

Əlaqəli xəbərlər